Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7450 [X]

Eldorat, dnia 11 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o osadnictwie

Na podstawie i w celu wykonania Ustawy o osadnictwie oraz w celu
redakcji Ustawy o osadnictwie i Ustawy o Kapitule Konsulatu Sclavinii
zarządzamy, jak następuje:

Rozdział I
GRUNTY

Art. 1. [Rodzaje gruntów]

Rodzajami gruntów są grunty:

 1. przeznaczone w szczególności pod lasy, parki, ogrody, obszary rekreacyjne i obiekty sportowe,
 2. przeznaczone pod zabudowę podmiejską, w szczególności domy jednorodzinne, dworki i pałacyki,
 3. przeznaczone pod zabudowę miejską, w szczególności kamienice, wieżowce i gmachy,
 4. przeznaczone pod zabudowę przemysłową, w tym magazyny,
 5. przeznaczone pod mosty, drogi i aleje,
 6. przeznaczone pod linie kolejowe,
 7. przeznaczone pod gmachy publiczne oraz zawierające zabytki,
 8. przeznaczone pod uprawę roślin,
 9. zawierające morza, jeziora, stawy i rzeki.

Art. 2. [Wprowadzenie i wycofywanie gruntów z obrotu]

 1. Miejski (wiejski) urzędnik ds. gruntów wprowadza grunt do obrotu oraz zawiera umowę użytkowania wieczystego na wniosek zainteresowanego użytkownika gruntu. Użytkownik jest obowiązany opłacić w terminie siedmiu dni należny podatek. W przypadku nieopłacenia podatku, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego wygaśnięciu.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poprzedzającego, grunt podlega wycofaniu z obrotu, a umowa użytkowania wieczystego odpowiednio wypowiedzeniu lub wygaśnięciu:
  1. na wniosek użytkownika gruntu,
  2. po upływie 30 dni od dnia wystąpienia zaległości podatkowej.
 3. Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów użytkowanych przez Konsulat Sclavinii. Organem właściwym w sprawach wprowadzania do obrotu i wycofywania z obrotu gruntów użytkowanych przez Konsulat Sclavinii jest właściwy radca stanu.

Art. 3. [Zmiana rodzaju gruntu]

 1. Właściwy radca stanu może, w drodze decyzji, dokonać zmiany rodzaju gruntu na wniosek miejskiego (wiejskiego) urzędnika ds. gruntów lub za jego zgodą.
 2. Jeżeli grunt jest przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zmiany, o ile sam o nią nie wnosił, w terminie 168 godzin od chwili otrzymania za pośrednictwem Poczty Konnej zawiadomienia o zamiarze zmiany rodzaju gruntu; w tym terminie i trybie może także wyrazić zgodę, skracając bieg terminu.
 3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 4. [Rodzaje wprowadzone do obrotu]

 1. Rada miejscowości, w drodze uchwały, określa rodzaje gruntów wprowadzane do obrotu w miejscowości.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez właściwego radcę stanu.

Art. 5. [Bazowa wysokość podatku gruntowego]

 1. Rada miejscowości, w drodze uchwały, określa bazową wysokość podatku gruntowego za okres 30 dni dla gruntów w poszczególnych obszarach miejscowości, w zakresie od 2500 lt do 15 000 lt.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez właściwego radcę stanu; jednakże jej przepisy są skuteczne dla istniejących użytkowników od chwili opłacania kolejnych podatków.

Art. 6. [Ulgi od podatku gruntowego]

 1. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga w wysokości 50% za pierwszy użytkowany w miejscowości grunt; o pierwszeństwie gruntu rozstrzyga kolejność wprowadzenia gruntu do obrotu, choćby posiadał wcześniejszych użytkowników.
 2. Użytkownikowi gruntu przysługuje ulga stanowiąca odsetek zaokrąglonego w dół pierwiastka liczby wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę opłacania podatku.
 3. Użytkownikowi gruntu stanowiącego część zespołu gruntowego (występujących pod unikalną nazwą co najmniej dwóch sąsiadujących gruntów użytkowanych przez jedną osobę) przysługuje ulga w wysokości 33%.
 4. Ulgi określone w ustępach poprzedzających łączą się ze sobą.
 5. Ustaloną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wysokość podatku zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.

Art. 7. [Klauzula zasad współżycia społecznego]

Właściwy radca stanu może, w drodze decyzji, wypowiedzieć umowy użytkowania wieczystego, zwracając użytkownikowi ostatnio wpłacone przez niego podatki, oraz zabronić zawierania z nim kolejnych umów przez określony lub nieokreślony czas, jeżeli użytkownik swoim postępowaniem na terytorium Konsulatu Sclavinii lub w relacjach z członkami Kapituły naruszył zasady współżycia społecznego. Od decyzji radcy stanu przysługuje odwołanie do Konsulów.

Rozdział II
PRZYWILEJE I FUNKCJONARIUSZE

Art. 8. [Siła głosu w radach miejscowości i Kapitule]

 1. Użytkownikowi gruntu będącemu obywatelem sarmackim, spełniającemu warunek określony w art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim, przysługuje — biorąc pod uwagę liczbę użytkowanych w miejscowości gruntów, od których opłacono podatek gruntowy — w radzie miejscowości głos o wadze:
  1. pięć — jeżeli użytkownik należy do 20% użytkujących największą liczbę gruntów,
  2. cztery — jeżeli użytkownik należy do kolejnych 20% użytkujących największą liczbę gruntów,
  3. trzy — jeżeli użytkownik należy do kolejnych 20% użytkujących największą liczbę gruntów,
  4. dwa — jeżeli użytkownik należy do kolejnych 20% użytkujących największą liczbę gruntów,
  5. jeden — w pozostałych przypadkach.
 2. W przypadku równej liczby gruntów, o której mowa w ust. 1, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba wypowiedzi zamieszczonych na forum Konsulatu Sclavinii w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpoczęcia głosowania.
 3. Wagę głosów w radzie miejscowości ustala się w chwili rozpoczęcia głosowania, podając ją do wiadomości członków rady.
 4. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do Kapituły Konsulatu Sclavinii.

Art. 9. [Rada miejscowości]

 1. Rada miejscowości wyraża zgodę na zawarcie lub wypowiedzenie umowy o współpracy z inną miejscowością.
 2. Rada miejscowości ustanawia i nadaje honorowe wyróżnienia miejscowości.
 3. Rada miejscowości ustanawia oraz nadaje imiona instytucjom miejscowości, nadaje nazwy dzielnicom, osiedlom oraz publicznym drogom, mostom, tunelom i podobnym obiektom, wznosi pomniki.
 4. Przepisy art. 2–6 Ustawy o Kapitule Konsulatu Sclavinii stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że inicjatywę uchwałodawczą posiada także naczelnik miejscowości, a inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy drodze publicznej — także członek rady miejscowości będący użytkownikiem gruntu położonego przy danej drodze.

(Art. 9 ust. 4 dodany Rozporządzeniem Konsulów o zmianie Rozporządzenia o osadnictwie z dnia 12 lipca 2015 r.)

Art. 10. [Naczelnik miejscowości]

 1. Naczelnik miejscowości jest wybierany przez radę miejscowości z jej grona, na okres dwóch miesięcy. Wybór naczelnika przeprowadza jeden z Konsulów.
 2. Wynik wyborów naczelnika  ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting; w przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, przeprowadza się głosowanie za lub przeciw wyborowi kandydata.
 3. Naczelnik miejscowości przewodniczy radzie miejscowości, zarządza grupą miejscowości na forum Konsulatu Sclavinii oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone prawem oraz statutem miejscowości i uchwałami rady miejscowości.
 4. Naczelnik miejscowości może być odwołany przez radę miejscowości przez upływem kadencji. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć Konsulowie oraz członkowie rady miejscowości, którym przysługują głosy o łącznej wadze stanowiącej co najmniej jedną trzecią łącznej wagi wszystkich głosów w radzie miejscowości.

(Art. 10 ust. 4 dodany Rozporządzeniem Konsulów o zmianie Rozporządzenia o osadnictwie z dnia 12 lipca 2015 r.)

Art. 11. [Urzędnicy miejscowości]

Naczelnik miejscowości powołuje i odwołuje miejskiego (wiejskiego):

 1. urzędnika ds. gruntów, właściwego w sprawach wynikających z niniejszego rozporządzenia,
 2. urzędnika ds. dziedzictwa, właściwego w sprawach programu Błękitnych Tablic,
 3. urzędnika ds. informacji, właściwego w sprawach informowania o życiu miejscowości.

Art. 11a. [Finansowanie miejscowości]

 1. Właściwy radca stanu niezwłocznie przekazuje na rachunek właściwej miejscowości 25% opłaconego podatku gruntowego.
 2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku miejscowości dysponuje naczelnik, niezwłocznie informując radę miejscowości, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wypłacone jednej osobie nie może przekroczyć 1000 lt za dzień sprawowania funkcji.
 3. Rada miejscowości może, w drodze uchwały, określić zasady dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku miejscowości.

(Art. 11a dodany Rozporządzeniem Konsulów o finansowaniu miejscowości z dnia 17 maja 2015 r.)

Art. 12. [Zastępstwo]

 1. Naczelnik miejscowości zastępuje miejskiego (wiejskiego) urzędnika podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu. Przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin lub zapowiedziany urlop.
 2. Właściwy radca stanu zastępuje naczelnika miejscowości oraz miejskich (wiejskich) urzędników; przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 13. [Opłacenie wniosku o zmianę siedziby instytucji]

Właściwy radca stanu, na wniosek mieszkańca, opłaca w jego imieniu wniosek o zmianę siedziby instytucji w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na jedno z municypiów Konsulatu Sclavinii pod warunkiem, że mieszkaniec wyraził zgodę na pobranie przez Konsulat Sclavinii, z jego rachunku lub rachunków, udzielonego wsparcia w przypadku całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie czterech miesięcy od dnia wydania decyzji.

Art. 14. [Przepisy końcowe]

 1. W Ustawie o Kapitule Konsulatu Sclavinii z dnia 4 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 1 zd. 1 („W skład Kapituły wchodzą, na swój wniosek, obywatele sarmaccy zamieszkali w Konsulacie Sclavinii, spełniający warunek określony w art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim”) otrzymuje brzmienie „W skład Kapituły wchodzą, na swój wniosek, obywatele sarmaccy będący użytkownikami wieczystymi gruntów na terytorium Konsulatu Sclavinii, spełniający warunek określony w art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim”;
  2. Art. 2 zd. 1 („Inicjatywę ustawodawczą i uchwałodawczą posiadają PRZYWÓDCA, Konsulowie, Marszałek oraz co najmniej dwóch członków Kapituły”) otrzymuje brzmienie „Inicjatywę ustawodawczą i uchwałodawczą posiadają PRZYWÓDCA, Konsulowie, Marszałek, posiadacze głosów o wagach pięć i cztery oraz co najmniej dwóch członków Kapituły”;
  3. Art. 5 zd. 1 („Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin, trwający od trzech do siedmiu dni”) otrzymuje brzmienie „Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin, trwający od trzech do siedmiu dni, oraz wagę głosów przysługującą poszczególnym członkom Kapituły”;
 2. W Ustawie o osadnictwie z dnia 3 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Słowa „nie zalega z podatkami gruntowymi” zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „opłacił podatek gruntowy”;
  2. Art. 5 ust. 1 („Właściciele posiadających siedziby na terytorium Konsulatu Sclavinii instytucji w rozumieniu Ustawy Sejmu o finansach publicznych są obowiązani do użytkowania wieczystego gruntów właściwego rodzaju na terytorium Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Właściciele posiadających siedziby na terytorium Konsulatu Sclavinii niebędących lennami instytucji w rozumieniu Ustawy Sejmu o finansach publicznych są obowiązani do użytkowania wieczystego gruntów właściwego rodzaju na terytorium Konsulatu Sclavinii”;
 3. W Rozporządzeniu Konsulów o administracji Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Skreśla się art. 2 pkt 2 („Wysoki Emil Eldoratu”);
  2. W art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Radca stanu do spraw osadnictwa wykonuje przepisy Rozporządzenia o osadnictwie oraz zarządza rachunkiem Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;
  3. Skreśla się art. 3 ust. 7 („Wysoki Emil Eldoratu sprawuje pieczę nad miastem stołecznym Eldoratem, w szczególności kreuje jego wizerunek, brutalnie dba o prawo i porządek oraz aktywnie działa na rzecz promocji miasta, zwłaszcza wśród nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji”);
 4. Do czasu przyjęcia przez radę miasta stołecznego Eldoratu uchwał, o których mowa w art. 4 i 5 oraz art. 9 ust. 3, stosuje się zasady ustalone w drodze działań faktycznych Konsulów Sclavinii.
 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny