Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7451 [X]

Eldorat, dnia 11 maja 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o Sclavińskim Programie Refundacji Ćwirków

Art. 1.

Mieszkaniec Konsulatu Sclavinii, który w okresie siedmiu dni poprzedzających chwilę wydania decyzji zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi oraz posiada nie więcej niż 100 000 Ⱡ na rachunkach swoim oraz posiadanych przez siebie instytucji, może co siedem dni ubiegać się o zwrot opłat za publikację wypowiedzi zamieszczonych w „Ćwirku”.

Art. 2.

  1. Wysokość refundacji oblicza się według wzoru „R = [(100000 − M)/100000] × 250 × Ć”, gdzie „R” jest zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej kwotą refundacji, „M” jest sumą środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach mieszkańca oraz posiadanych przez niego instytucji, a „Ć” jest ilością wypowiedzi zamieszczonych w „Ćwirku” w okresie siedmiu dni poprzedzających chwilę wydania decyzji, nie większą niż 10.
  2. Decyzja w sprawie refundacji określa termin, po którym wnioskodawca może ponownie ubiegać się o zwrot opłat za publikację wypowiedzi zamieszczonych w „Ćwirku”.
  3. Decyzji w sprawie refundacji nie wydaje się, jeżeli wysokość refundacji obliczona zgodnie z ustępem poprzedzającym jest mniejsza niż 250 lt.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Wykonanie rozporządzenia powierza się radcy stanu do spraw finansów.

Załącznik
WZÓR DECYZJI

Na podstawie Rozporządzenia Konsulów o Sclavińskim Programie Refundacji Ćwirków z dnia 10 maja 2015 r. przyznaję zwrot opłat za publikację wypowiedzi zamieszczonych w „Ćwirku”. Wnioskodawca może ponownie ubiegać się o zwrot po terminie [RRRR-MM-DD GG:MM].

(W decyzji należy zacytować oryginalną treść wniosku)

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny