Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7458 [X]

Srebrny Róg, dnia 31 grudnia 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 6/2014

w sprawie utworzenia Teutońskiej Filharmonii Królewskiej

Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r.postanawiam co następuje:

§1

 1. Tworzy się Teutońską Filharmonie Królewską (TFK), zwaną dalej „Filharmonią”, jako instytucję bez osobowości prawnej.
 2. Celem Filharmonii jest prowadzenie koncertów oraz rozprzestrzenianie kultury klasycznej.
 3. Gmach Filharmonii mieści się w Cesarskim Mieście Stołecznym Srebrnym Rogu.
 4. Opiekę nad Filharmonią ma Dyrektor Filharmonii, powoływany i odwoływany przez Lorda Koadiutora za zgodą Króla.
 5. Nadzór nad Filharmonią sprawują Dyrektor Urzędu ds Rozrywki i Sztuki oraz Lord Koardiutor.

§2

 1. Dyrektor Filharmonii ma obowiązek publikowanie informacji na temat Filharmonii co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Publikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się na stronach internetowych Filharmonii, w gazecie teutońskiej lub na Forum Królestwa Teutonii.
 3. Dyrektor Filharmonii otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 lt.
 4. Wynagrodzenie oraz ewentualne premie Dyrektor Filharmonii są wypłacane zgodnie z przepisami Ustawy Senatu o finansach publicznych Królestwa Teutonii.
 5. Nie wywiązywanie się z obowiązku określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do utraty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz utraty funkcji Dyrektora Filharmonii.
 6. Król Teutoni oraz Lord Koadiutor mają prawo zlecić Dyrektorowi Filharmonii przygotowanie koncertu.

§3

 1. Kontem bankowym Filharmonii jest S00034.
 2. Założenie instytucji bez możliwości publikacji artykułów zostało sfinansowane ze środków Królestwa Teutonii.
 3. Filharmonia finansowana jest:

§4

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska, Lady Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny