Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 7482 [X]

Srebrny Róg, dnia 20 maja 2015 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 3/2015

w sprawie organizacji Rady Królestwa

Na podstawie Art. 16. Ust. 1. Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2014 r., Art. 1. Ust. 1. i 3. Edyktu Króla Teutonii nr 1/2015 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 18 maja 2015 r. oraz Art. 2. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r. ustala się nastepującą organizację Rady Królestwa:

Art. 1. [Przedmiot postanowienia]

W celu właściwego wykonywania obowiązków Lorda Koadiutora powołuje się Radę Królestwa, jako organ pomocniczy przy Lordzie Koadiutorze.

Art. 2. [Lord Ekonom]

 1. Tworzy się urząd Lorda Ekonoma, jako urząd właściwy do spraw finansów Królestwa Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. nadaje się uprawnienia do rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem kontrasygnaty Lorda Koadiutora.
  2. powierza się prowadzenie Rejestru Funkcjonariuszy Teutońskich, wypłatę wynagrodzeń funkcjonariuszom teutońskim, wypłatę dotacji i subwencji państwowych, zarządzanie finansami i gospodarką Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Lord Kustosz]

 1. Tworzy się urząd Lorda Kustosza, jako urząd właściwy do spraw kultury Królestwa Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem kontrasygnaty Lorda Koadiutora.
  2. powierza się prowadzenie polityki kulturowej i narracyjnej Królestwa Teutonii, wydawanie decyzji w sprawie dotacji, zarząd nad Gazetą Teutońską, organizację inicjatyw i konkursów teutońskich.

Art. 4. [Lord Doradca]

 1. Tworzy się urząd Lorda Doradcy, jako urząd właściwy do spraw informacji i propagandy Królestwa Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii oraz rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem kontrasygnaty Lorda Koadiutora.
  2. powierza się prowadzenie polityki informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii.

Art. 5. [Regulacje szczegółowe]

 1. Członków Rady Królewskiej powołuje i odwołuje Lord Koadiutor na drodze postanowienia za zgodą Króla Teutonii.
 2. Żeńskim odpowiednikiem tytułu Lorda jest tytuł Lady i stosuje się go odpowiednio.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się:
  1. Postanowienie Lorda Koadiutora nr  1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych z dnia 10 sierpnia 2014 r. i odwołuje się Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych i Dyrektora Urzędu ds. Rozrywki i Sztuki.
  2. Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2014 w sprawie utworzenia Teutońskiego Centrum Innowacji z dnia 6 grudnia 2014 r. i odwołuje się Dyrektora Teutońskiego Centrum Innowacji.
 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Lord Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny