Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 7501 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2015 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o wzajemnym uznaniu pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Agurii (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w Grodzisku został sporządzony Traktat o wzajemnym uznaniu pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Agurii, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o wzajemnym uznaniu pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Agurii

podpisany w Grodzisku dnia 20 kwietnia 2015 roku

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo

w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu

Jego Królewska Mość Piotr II Konstanty

w imieniu własnym i Królestwa Agurii

mając na uwadze potrzebę współpracy aktywnych państw polskiego mikroświata, postanawiają, co następuje:

Art. 1.
 1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i wyrzekają się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi - za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.
Art. 2.
 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
 2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrément strony przyjmującej.
Art. 3.

Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:

 1. Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
 2. Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
 3. Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
 4. Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.
Art. 4.
 1. Ambasador zostaje odwołany:
  1. poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
  2. poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
 2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.
Art. 5.

Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu.

Art. 6.

Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.

Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
 1. Traktat wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez obie Wysokie Układające się Strony.
 2. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 31 maja 2015 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny