Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 7521 [X]

Almera, dnia 5 czerwca 2015 r.

Porozumienie między Królestwem Baridasu a Konsulatem Sclavinii

w sprawie Komitetu Finansowego XIII v-Mundialu (uchylony)

§ 1.

Tworzy się Komitet Finansowy XIII v-Mundialu, zwany dalej „Komitetem Finansowym”, właściwy w sprawach dysponowania środkami pieniężnymi pozyskanymi na cele organizacji XIII v-Mundialu przez Królestwo Baridasu i Konsulat Sclavinii.

§ 2.

Komitet Finansowy tworzą dwaj członkowie, powoływani i odwoływani przez Królestwo Baridasu i Konsulat Sclavinii zgodnie z ich porządkiem prawnym. Komitet Finansowy dysponuje środkami pieniężnymi, o których mowa w § 1, jednomyślnie oraz na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XIII v-Mundialu będącego z urzędu przewodniczącym Komitetu Finansowego, przy czym za wyrażenie zgody uznaje się brak zgłoszenia sprzeciwu przez któregokolwiek z członków w terminie 48 godzin od chwili złożenia wniosku.

§ 3.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z chwilą rozdysponowania całości środków pieniężnych, o których mowa w § 1.

(—) Markus mar. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny