Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 7535 [X]

Almera, dnia 12 czerwca 2015 r.

Ustawa Rady Królestwa

o Szkolnictwie (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

w składzie:

Prześwietny Hrabia Ignacy Chojnacki-Ferski

Wielmożny Wicehrabia Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza

Wielmożny Wicehrabia Paulus Buddus

Czcigodny Baron Siergiusz Asketil

Czcigodny Baron Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazanov

Czcigodny Baron Ivan von Lichtenstein

Sławetny Baronet Igor Żdanow

Sławetny Baronet Julian Fer

Sławetny Baronet Marian Krzywonos

Poważany Kawaler Daniel Krak de Shall Vie

Poważany Kawaler Supcio Vips

Poważany Kawaler Kamil Warior

Wierny Obywatel Daniel Iwanienko

Wierna Obywatelka Zoara Tikva

Szanowny Mieszkaniec Kristian Iversen

 

uzyskawszy sankcję

Wielmożnego Wicehrabiego

Adriena Eryka Esjara Józefa da Firenza

Regenta Baridasu

 

stanowimy co następuje:

 

Art. 1.

1. Ustanawia się instytucję państwową o nazwie „Akademia Almerska”, zwaną dalej „akademią”, której zadaniem jest rozwój intelektualny mieszkańców Królestwa Baridasu.

Art. 2.

1. Akademia jest publiczną placówką edukacyjną, dzieląca się na oddziały edukacji wstępnej oraz zaawansowanej.

2. Akademią zarządza Dyrektor wybierany przez Radę Królestwa. Rada Królestwa decyduje o jego odwołaniu.

3. Dyrektor Akademii jest uprawniony do:

1. tworzenia i znoszenia oddziałów edukacyjnych,

2. przyjmowania i odrzucania wniosków o naukę w Akademii,

3. powoływania i odwoływania personelu,

4. zarządzania budżetem Akademii,

5. ustanawiania programu nauczania,

6. ustanawiania warunków zdania egzaminu,

7. wydawania świadectw ukończenia Akademii.

4. Zajęcia edukacyjne trwają nie dłużej niż dwa tygodnie.

Art. 3.

1. Świadectwo ukończenia Akademii na poziomie wstępnym jest niezbędne do sprawowania urzędów w Królestwie Baridasu.

2. W uznaniu za wyjątkowy wkład mikronacyjny, Dyrektor ma prawo wydać świadectwo ukończenia Akademii na poziomie wstępnym z pominięciem zajęć edukacyjnych.

Art. 4.

1. Akademia jest finansowana z budżetu Królestwa Baridasu.

2. Urzędnik odpowiedzialny za finanse Królestwa wypłaca Akademii co najmniej 15000Ⱡ za każdą przyjętą osobę.

Art. 5.

1. Ustawa, z pominięciem art. 3, wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Art. 3. wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

(—) Daniel kawaler Krak de Shall Vie,
Przewodniczący Rady Królestwa

(—) Adrien Eryk Esjar Józef wicehrabia da Firenza,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny