Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 754 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 października 2006 r.

Statut

Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu (uchylony)

Ja, Krzysztof Stanisław Michał, z łaski Jego Wysokości Księcia Piotra Mikołaja oraz Elektorów Teutońskich Namiestnik Marchii Teutońskiej oznajmiam wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiłem w porozumieniu z Senatem Marchii dla zapewnienia porządku w mieście, będącym niegdyś siedzibą Cesarzy Teutonii, nadać jego mieszkańcom niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w Srebrnym Rogu.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Cesarskie Miasto Srebrny Róg jest stolicą Marchii Teutońskiej, siedzibą Namiestnika Marchii oraz Rady Marchii.

Art. 2.

Prawo Cesarskiego Miasta stanowią, w hierarchii ważności:

 1. konstytucja Księstwa Sarmacji,
 2. ratyfikowane przez Księstwo Sarmacji umowy międzynarodowe,
 3. ustawy Księstwa Sarmacji i dekrety Księcia z mocą ustawy,
 4. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów, o których mowa w pkt. 3.,
 5. Statut Marchii Teutońskiej,
 6. ustawy Marchii i dekrety Namiestnika z mocą ustawy,
 7. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktów o których mowa w pkt. 5. i 6.,
 8. niniejszy Statut,
 9. rozporządzenia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 8.,
 10. normy prawa zwyczajowego.

 

Art. 3.

Cesarskie Miasto funkcjonuje w sarmackim systemie informatycznym na następujących zasadach:

 1. Oficjalna strona internetowa miasta znajduje się na serwerze Księstwa Sarmacji, pod adresem http://srebrny.teutonia.one.pl.
 2. Identyfikatorem miasta w sarmackim systemie informatycznym jest „SRE”.
 3. Terenem, na którym znajduje się miasto, jest TEU-09+03.
 4. Kontem bankowym miasta w Banku Sarmacji jest „Srebrny”.

 

Art. 4.

Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg jest dobrem wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 5.

Władza w Cesarskim Mieście należy do Mera.


Rozdział II
MER

Art. 6.

Mera Cesarskiego Miasta powołuje Namiestnik Marchii Teutońskiej, spośród obywateli teutońskich lub sarmackich mieszkających w Srebrnym Rogu.

Art. 7.

Mer:

 1. Jest organem stanowiącym i wykonawczym Cesarskiego Miasta,
 2. Przewodzi Radzie Cesarskiego Miasta,
 3. Reprezentuje społeczność Cesarskiego Miasta na zewnątrz,
 4. Wydaje rozporządzenia w sprawach dotyczących Cesarskiego Miasta,
 5. Zarządza budżetem i majątkiem Cesarskiego Miasta,
 6. Administruje stronami internetowymi Cesarskiego Miasta.
 7. Określa ceny gruntów w Cesarskim Mieście,
 8. Wykonuje kompetencje i obowiązki naczelnika miasta przewidziane prawem państwowym,
 9. Pomaga nowym mieszkańcom zapoznać się z zasadami panującymi w Księstwie Sarmacji, poprzez udzielanie odpowiednich informacji,
 10. Zasiada w Senacie Marchii Teutońskiej.

 

Art. 8.

 1. Mer ma prawo powołać swoich zastępców.
 2. Zakres obowiązków zastępców mera określa Mer w drodze rozporządzenia.

Art. 9.

W razie nieobecności Mera, władzę w Cesarskim Mieście przejmuje wskazany wcześniej przez Mera zastępca, lub w przypadku gdy Mer nie wskazał swojego zastępcy, osoba wyznaczona przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.

Art. 10.

 1. Mer odpowiada przed Ministrem Marchii Teutońskiej właściwym do spraw miejscowości oraz Namiestnikiem Marchii Teutońskiej.
 2. Wszystkie rozporządzenia wydane przez Mera mogą zostać uchylone przez Namiestnika Marchii Teutońskiej w ciągu 14 dni od ich wydania.
 3. Mer może zostać odwołany z pełnionej funkcji przez Namiestnika Marchii Teutońskiej.


Rozdział III
RADA CESARSKIEGO MIASTA

Art. 11.

W skład Rady Cesarskiego Miasta wchodzi Mer oraz powołani przez niego mieszkańcy Srebrnego Rogu.

Art. 12.

Radzie Cesarskiego Miasta przewodzi Mer, który:

 1. Powołuje do Rady aktywnych mieszkańców miasta,
 2. Odwołuje członków Rady,
 3. Zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Rady.

 

Art. 13.

Do zadań i uprawnień Rady Cesarskiego Miasta należy organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej oraz promocyjnej miasta.

Art. 14.

Do wyłącznych uprawnień Rady Cesarskiego Miasta należy:

 1. Nadawanie nazw dzielnicom, osiedlom, ulicom, placom i innym miejscom publicznym,
 2. Nadawanie honorowego obywatelstwa Cesarskiego Miasta.

 

Art. 15.

Decyzje o których mowa w art. 14 Rada Cesarskiego Miasta podejmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.


Rozdział IV
SYMOBOLE I ŚWIĘTA MIASTA

Art. 16.

Herbem Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu jest tarcza biała z pasem niebieskim dzielącym ją po skosie, po obu jego stronach gwiazdy w tym samym co on kolorze, co stanowi tło dla rogu srebrnego, złotym sznurem przewiązanego

 

Art. 17.

Z woli obywateli Marchii Teutońskiej dni urodzin pierwszego Burmistrza - 25 listopada - oraz aktualnego Mera Srebrnego Rogu są uroczyście obchodzone jako święta Cesarskiego Miasta.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 18.

Statut Cesarskiego Miasta wchodzi w życie z dniem 30 października 2006 roku.

Art. 19.

Zmiana statutu Cesarskiego Miasta następuje w drodze dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej wydanego na wniosek Mera.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny