Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 755 [X]

, dnia 30 października 2006 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 2/2006

o Funkcjonariuszach Publicznych (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Spis Funkcjonariuszy Publicznych Marchii Teutońskiej, zwany dalej "spisem", jest prowadzony przez Ministra Marchii właściwego od spraw finansów w celu umożliwienie dostępu do danych personalnych osób sprawujących funkcje publiczne przewidziane w statucie, ustawach i dekretach namiestnika prowincji oraz do informacji o funduszach odprowadzanych ze skarbu prowincji i państwa na opłacenie ich działalności.

Art. 2. [Publikacja raportów]

W ramach ogólniedostępnej witryny internetowej zawierającej spis, organy władzy publicznej Marchii Teutońskiej zobowiązane są do publikacji, w odstępach czasu nie przekraczających 21 dni, raportów z ich pracy.

Art. 3. [Kary za brak publikacji]

W przypadku braku publikacji raportu:

  1. Po terminie o którym mowa w Art. 2, Kanclerz Rady Marchii ma prawo obniżyć przewidziane dla funkcjonariusza publicznego wynagrodzenie.
  2. Po upływie kolejnych 21 dni, funkcjonariusz publiczny traci urząd z mocy prawa.

 

Art. 4. [Zwiększenie wynagrodzenia]

Na podstawie analizy raportów i rozmów prowadzonych z funkcjonariuszami Kanclerz Rady Marchii ma prawo, po zasięgnięciu opini Ministra Marchii właściwego od spraw finansów dotyczącej stanu skarbu, podwyższyć wynagrodzenie funkcjonariuszy.

Art. 5. [Maksymalne wynagrodzenie]

Łączne wynagrodzenie wypłacane ze skarbu Marchii dla funkcjonariusza publiczbego za wszystkie pełnione w Marchii funkcje nie może przekraczać 80 libertów.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny