Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 7580 [X]

Grodzisk, dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie powołania i organizacji Biura Obserwacji Zagranicy (uchylony)

Art. 1. [Biuro]

  1. Biuro Obserwacji Zagranicy, zwane dalej "Biurem", jest instytucją wchodzącą w skład administracji rządowej.
  2. Biuro podlega ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, zwanemu dalej "ministrem".

Art. 2. [Cel działania biura]

Biuro wspomaga ministra w pełnieniu jego obowiązków, dostarczając mu informacji na temat wydarzeń mających miejsce w mikronacjach, których państwowość uznaje Rada Ministrów, zwanych dalej "państwami trzecimi".

Art. 3. [Obserwatorzy]

  1. W skład Biura wchodzą obserwatorzy, powoływani i odwoływani przez ministra.
  2. Powołując obserwatora, minister określa jedno lub więcej państw trzecich jako jego obszar właściwości.

Art. 4. [Raporty obserwatorów]

Obserwator, nie rzadziej niż raz na cztery doby, składa ministrowi raport zawierający wyszczególnienie wszystkich istotnych dla kreowania polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji wydarzeń, jakie miały miejsce w każdym z państw trzecich wchodzącym w skład jego obszaru właściwości od czasu złożenia przez obserwatora ostatniego raportu.

Art. 5.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin bar. Schlesinger-Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny