Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 76 [X]

Grodzisk, dnia 21 listopada 2002 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 49

o ratyfikacji Traktatu ze Scholandią (uchylony)

Na podstawie art. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Królestwem Scholandii a Księstwem Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

 

Traktat o stosunkach dyplomatycznych

między Królestwem Scholandii a Księstwem Sarmacji

Art. 1.

Księstwo Sarmacji, zwane dalej „Sarmacją” i Królestwo Scholandii, zwane dalej „Scholandią” uznają wzajemnie swoje istnienie.

Art. 2.

Sarmacja i Scholandia dążą do rozwoju pokojowych stosunków dyplomatycznych między narodami.

Art. 3.

Oba Państwa postanawiają nawiązać pełne stosunki dyplomatyczne i wymienić ambasadorów, jako oficjalnych przedstawicieli jednego państwa w drugim.

Art. 4.

Obie Strony przyznają sobie wzajemnie parcelę w stolicy państwa na zbudowanie ambasady. Teren ambasady jest eksterytorialny: jest zatem traktowany jak teren państwa wysyłającego ambasadora i nie może na nim ingerować żadna władza ani instytucja państwa przyjmującego, jednak na działce nie mogą się znajdować żołnierze sił zbrojnych ani ciężkie uzbrojenie państwa wysyłającego.

Art. 5.

Z ważnej przyczyny Ambasada może zostać zamknięta przez państwo przyjmujące a parcela odebrana.

Art. 6.

Głównym przedstawicielem jednej Strony na terenie drugiej państwa jest ambasador.

Art. 7.

Ambasador może zostać uznany za osobę niepożądaną („persona non grata”) i otrzymać nakaz opuszczenia państwa w okresie do 5 dni. Przyczyny wydalenia muszą zostać podane w nocie dyplomatycznej.

Art. 8.

Wszelkie konflikty miedzy Stronami będą załatwiane na drodze dyplomatycznej poprzez ambasadorów lub Ministrów Spraw Zagranicznych.

Art. 9.

Oba państwa zobowiązują się do prowadzenia polityki pokojowej wobec siebie wzajemnie i deklarują rezygnację z użycia broni.

Art. 10.

Jeśli jedna z umawiających się Stron znajdzie się w jakiejkolwiek potrzebie, może poprosić drugą Stronę o pomoc. Pomoc ta powinna zostać udzielona w miarę posiadanych możliwości, jeśli nie jest to niezgodne prawami i interesami drugiego państwa.

Art. 11.

Obie umawiające się Strony deklarują, iż nie podpiszą i nie przystąpią do żadnego sojuszu, przymierza lub związku, skierowanego przeciw drugiej ze Stron, a także nie wezmą udziału w zbrojnej agresji na drugą ze Stron.

Art. 12.

W wypadku chęci obu Stron rozszerzenia współpracy np. w dziedzinie kultury lub nauki, odnośni ministrowie obu stron przygotują i podpiszą aneks do niniejszej umowy lub osobną umowę.

Art. 13.

Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana z wyprzedzeniem trzech dni.

Art. 14.

Umowa niniejsza wchodzi w życie w trzy dni po ratyfikacji przez obie strony.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny