Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7648 [X]

Eldorat, dnia 21 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o Sclavińskim Konsularnym Banku Kredytowym

Art. 1.

Tworzy się Sclaviński Konsularny Bank Kredytowy, zwany dalej „Bankiem”, jako jednostkę organizacyjną Konsulatu Sclavinii. Siedzibą Banku jest Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 2.

 1. Na czele Banku stoi Prezes powoływany i odwoływany przez Konsulów. Prezesem Banku może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Prezes Banku jest poborcą podatkowym w rozumieniu państwowej Ustawy o finansach publicznych.
 2. Radca stanu do spraw finansów zastępuje Prezesa Banku podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu. Przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin lub zapowiedziany urlop.

Art. 3.

 1. Prezes Banku udziela kredytów osobom prawnym (Koronie, Książęcym Siłom Zbrojnym i prowincjom) oraz aktywnym obywatelom sarmackim.
 2. Prezes Banku może odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny.
 3. Kredytu można udzielić na kwotę powyżej 100 000 Ⱡ za zgodą radcy stanu do spraw finansów.
 4. Kredyt jest spłacany w równych, comiesięcznych ratach, w liczbie od 1 do 12.
 5. Roczna stopa procentowa, ustalana w chwili udzielania kredytu, wynosi:
  1. 100% — w przypadku obywateli nieposiadających tytułów,
  2. 90% — w przypadku kawalerów,
  3. 80% — w przypadku baronów i baronetów,
  4. 70% — w przypadku hrabiów i wicehrabiów,
  5. 60% — w przypadku diuków i markizów,
  6. 50% — w przypadku osób prawnych oraz książąt i książąt-seniorów.
 6. Wysokość raty obliczoną zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej oraz powiększa o 100 Ⱡ.
 7. Szczegóły określa arkusz kalkulacyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia (hasło: „skbk”).

Art. 4.

 1. Prezes Banku udziela kredytu na wniosek kredytobiorcy, podając do publicznej wiadomości: 
  1. osobę i identyfikator kredytobiorcy,
  2. kwotę udzielonego kredytu,
  3. ilość miesięcznych rat,
  4. roczną stopę procentową ustaloną zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5,
  5. obliczoną wysokość raty,
  6. harmonogram spłaty kredytu.
 2. Prezes Banku niezwłocznie aktualizuje harmonogram spłaty kredytu po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 5.

Art. 5.

 1. Prezes Banku pobiera raty w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu, nie później niż siódmego dnia po terminie wskazanym w harmonogramie.
 2. Raty są pobierane z wszystkich rachunków stanowiących własność kredytobiorcy, jednakże w pierwszej kolejności raty pobiera się z rachunków głównych.
 3. W przypadku braku możliwości pobrania raty z powodu braku środków pieniężnych na rachunkach kredytobiorcy, od każdej raty odrębnie nalicza się odsetki ustawowe, za pierwszy dzień zwłoki przyjmując ósmy dzień po terminie wskazanym w harmonogramie. Niezwłocznie po popadnięciu kredytobiorcy w zwłokę Prezes Banku składa odpowiedni wniosek w Trybunale Koronnym.

Art. 6.

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu rozstrzyga Prezes Banku działający w porozumieniu z radcą stanu do spraw finansów.

Art. 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny