Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7653 [X]

Grodzisk, dnia 22 lipca 2015 r.

Postanowienie

w sprawie zarządzenia referendum (uchylony)

§1

Na podstawie art. 9 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, zarządzam referendum w terminie 24-27 lipca 2015 roku, w którym zostanie zadane pytanie "Czy jesteś za przyjęciem projektu zmian Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji w zaproponowanym brzmieniu?" - projekt w załączniku.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

Ustawa o zmianie Małej Konstytucji

Gellonii i Starosarmacji

Art. 1.

 

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:
Art. 1 („Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje wszystkim wpisanym do rejestru obywatelom sarmackim zamieszkałym na obszarze Gellonii i Starosarmacji. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne”) otrzymuje brzmienie:
Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje obywatelom wpisanym do rejestru obywateli. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
Funkcjami publicznymi w rozumieniu Małej Konstytucji są funkcje Premiera, ministra, członka Rady oraz funkcje wiążące się z wydawaniem decyzji administracyjnych lub samodzielnym dysponowaniem środkami publicznymi;
Art. 2 („Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje na wniosek obywatela. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Gellonii i Starosarmacji albo niewzięcia udziału w głosowaniu powszechnym”) otrzymuje brzmienie:
Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamiescili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.
Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje z chwilą złożenia ślubowania, według roty i w miejscu określonym przez Premiera.
Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o ktorych mowa w ust. 1;
Art. 3 („Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”) otrzymuje brzmienie:
Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urzad przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
Premier może ubiegać się o czwartą i kolejne następujące po sobie bezpośrednio kadencje, o ile w okresie od chwili zarządzenia wyboru do końca terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur sprzeciwu nie wyrazi co najmniej trzech obywateli wpisanych do rejestru obywateli.
Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.
Dodaje się art. 7a o tytule „Rada”, w brzmieniu:
Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele wpisani do rejestru obywateli.
Szczegóły określa ustawa.

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 1 ("Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.") otrzymuje brzmienie:
    "1. Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 5 wypowiedzi.";
  2. Art. 2 ust. 4 ("Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 10 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.") otrzymuje brzmienie:
    "4. Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 5 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.";
  3. Art. 2 ust. 5 ("Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 10, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.") otrzymuje brzmienie:
    "5. Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 5, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny