Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7666 [X]

Eldorat, dnia 25 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o lokacji Krasnegostoku (uchylony)

CHWAŁA WIELKIEJ SCLAVINII WIELONARODOWEJ

Art. 1.

Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Konsulów z mocą ustawy o municypiach i miejscowościach z dnia 1 kwietnia 2015 r. dokonujemy lokacji miejscowości — miasta konsularnego Krasnegostoku.

Art. 2.

Jeden z Konsulów co dwa miesiące przeprowadza w radzie Krasnegostoku głosowanie nad przedłużeniem kadencji naczelnika o kolejne dwa miesiące oraz zarządza wybór naczelnika w przypadku nieprzedłużenia kadencji lub opróżnienia urzędu z innej przyczyny.

Art. 3.

Naczelnik Krasnegostoku może z umotywowanym wnioskiem zaproponować radzie Krasnegostoku ponowne rozpatrzenie uchwały. Naczelnik ogłasza uchwałę w przypadku ponownego przyjęcia uchwały przez radę, większością co najmniej dwóch trzecich głosów (wag głosów) członków biorących udział w głosowaniu.

Art. 4.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem ustrój miejscowości określa Rozporządzenie Konsulów o osadnictwie. Do dnia 2 sierpnia 2015 r. kompetencje, obowiązki i zadania rady Krasnegostoku wykonuje naczelnik Krasnegostoku. Pierwszego naczelnika Krasnegostoku powołują Konsulowie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

NIECH TRWA OSTATECZNA KRUCJATA

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny