Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7674 [X]

Eldorat, dnia 26 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o Komisji Nazewnictwa Geograficznego

Art. 1.

Rozporządzenie określa zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych (wyodrębnionych składników środowiska geograficznego, w szczególności nizin, wyżyn, wzgórz, pasm górskich, gór, szczytów gór, przełęczy, dolin, kotlin, jaskiń, rzek, kanałów, jezior, zatok, bagien, stawów, sztucznych zbiorników wodnych, wodospadów, lasów, kompleksów leśnych, uroczysk, półwyspów, wysp) oraz zasady działania Komisji Nazewnictwa Geograficznego.

Art. 2.

Tworzy się Komisję Nazewnictwa Geograficznego, zwaną dalej „Komisją”, jako organ właściwy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych. W skład Komisji wchodzą przewodniczący oraz dwaj członkowie powoływani i odwoływani przez Konsulów. Przewodniczący Komisji przeprowadza głosowania Komisji oraz określa harmonogram pracy Komisji i zadania członków Komisji. Komisja przyjmuje uchwały większością co najmniej dwóch głosów. Komisja ustala, zmienia lub znosi urzędowe nazwy po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, trwających nie krócej niż siedem dni. Przepisy o wynagrodzeniach sekretarzy stanu stosuje się odpowiednio do członków komisji, a przepisy o wynagrodzeniach członków administracji Konsulatu Sclavinii — do przewodniczącego Komisji.

Art. 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny