Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7681 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 lipca 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2015

o obywatelstwie teutońskim (uchylony)

Art. 1. [Cel i zakres ustawy]

1. Niniejsza ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

a) obywatelstwie - należy przez to rozumieć obywatelstwo Królestwa Teutonii.

b) Rejestrze - należy przez to rozumieć Rejestr Obywateli Teutońskich.

c) Senacie - należy przez to rozumieć Senat Królestwa Teutonii.

d) wniosek - należy przez to rozumieć wniosek o nadanie obywatelstwa Królestwa Teutonii.

e) Królu - należy przez to rozumieć Króla Teutonii.

Art. 2. [Warunki posiadania obywatelstwa]

1. Obywatelstwo może otrzymać osoba, która zamieszkuje na terytorium Królestwa Teutonii przez co najmniej 7 dni, z zastrzeżeniem ustępu 2, oraz złożył przysięgę obywatelską.

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, obywatelstwo może otrzymać osoba, która nie zamieszkuje na terytorium Królestwa Teutonii, ale posiada prawo przebywania na terytorium Księstwa Sarmacji.

3. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa, jeżeli obywatel spełnił jeden z poniższych warunków:

a) złożył w rejestrze deklarację zrzeczenia się obywatelstwa,

b) (skreślony)

c) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,

d) zamieszkał na terytorium odrębnego samorządu lub kraju, z którym nie podpisano bilateralnej umowy o podwójnym obywatelstwie, bez zgody Senatu, o której mowa w ust. 2.

(w art. 2 ust. 3 pkt b uchylony na mocy ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2017 o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teutońskim z dnia 25 sierpnia 2017 r.)

(art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2020 o przysiędze obywatelskiej z dnia 1 maja 2020 r.)

Art. 3. [Wniosek o nadanie obywatelstwa]

1. Osoba pragnąca otrzymać obywatelstwo składa w Rejestrze wniosek.

2. Wniosek musi zawierać pełne imię i nazwisko, którym wnioskodawca posługuje się na terytorium Księstwa Sarmacji oraz przysięgę obywatelską.

3. Po złożeniu wniosku, Król lub upoważniony przez niego funkcjonariusz weryfikuje, czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 2 ust 1 lub 2. Jeżeli nie są one spełnione i nie mogą być spełnione w ciągu 7 dni, wniosek zostaje odrzucony.

4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i spełnieniu warunków otrzymania obywatelstwa, Król nadaje wnioskodawcy obywatelstwo w drodze postanowienia publikowanego w Dzienniku Praw oraz w Rejestrze.

(art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2020 o przysiędze obywatelskiej z dnia 1 maja 2020 r.)

Art. 3a. [Fakultatywne nadanie obywatelstwa]

Król ma prawo nadać obywatelstwo teutońskie osobie, która spełnia warunki otrzymania obywatelstwa, określone w art. 2. ust. 1. i 2., mimo braku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3, w przypadku:

 1. Posiadania obywatelstwa Królestwa Teutonii w przeszłości, bądź sprawowania funkcji publicznych w Teutonii;
 2. Braku publicznej rezygnacji z obywatelstwa teutońskiego, bądź z przynależności do Narodu Teutońskiego.

(art. 3a dodany na mocy ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2017 o zmianie przepisów ustawy o obywatelstwie teutońskim z dnia 25 sierpnia 2017 r.)

Art. 4. [Utrata obywatelstwa]

1. Król lub upoważniony przez niego funkcjonariusz weryfikuje regularnie listę obywateli pod kątem przesłanek utraty obywatelstwa, o których mowa w art. 2 ust. 3.

2. Obwieszczenia o utracie obywatelstwa z mocy prawa są publikowane w Dzienniku Praw oraz w Rejestrze.

Art. 5. [Pozbawienie obywatelstwa]

1. Obywatele oraz obywatele honorowi działający na szkodę Królestwa Teutonii mogą zostać pozbawieni obywatelstwa przez Króla

2. Postanowienia Króla o pozbawieniu obywatelstwa są publikowane w Dzienniku Praw oraz w Rejestrze.

(Art. 5. Ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016 o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o obywatelstwie teutońskim z dnia 9 lipca 2016 roku).

(art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2020 o przysiędze obywatelskiej z dnia 1 maja 2020 r.)

Art. 5a. [Obywatelstwo honorowe]

 1. Obywatelstwo honorowe jest szczególnym wyróżnieniem dla osób mieszkających poza granicami Królestwa Teutonii i nie będących obywatelami Królestwa Teutonii.
 2. Obywatelstwo honorowe nadaje Król za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały.
 3. Obywatel honorowy posiada pełnie praw obywatelskich w Królestwie Teutonii z wyjątkiem prawa do sprawowania funkcji publicznych.
 4. Z chwilą uzyskania obywatelstwa Królestwa Teutonii, obywatelstwo honorowe traci ważność z mocy prawa.

(Art. 5a. dodany Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016 o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o obywatelstwie teutońskim z dnia 9 lipca 2016 roku).

Art. 5b. [Przysięga obywatelska]

 1. Przysięgę obywatelską można złożyć w języku polskim lub teutońskim.
 2. Rotą przysięgi obywatelskiej w języku polskim jest: „Ja, N.N., przysięgam, że jako obywatel Królestwa Teutonii podążać będę za naukami Hergoliena Wielkiego. Wobec Króla i Narodu swego będę lojalny, a postępowaniem swym honoru nie splamię. Mężnie, niczym pod Argon Cux, przed wrogiem bronił teutońskich ziem będę. A gdybym przysięgę swą złamał, niechaj wyklętym i pozbawionym godności się stanę, bowiem decydować o Teutonii losie nie byłbym godzien.”.
 3. Przysięgę złożoną w języku polskim uzupełnia się zawołaniem „Jedna Teutonia,
  Jeden Naród,
  Jeden Król.”.
 4. Rotą przysięgi obywatelskiej w języku teutońskim jest: „Á, N.N., iv'ordeti, as helm úr Burger ik úrs Kongrak Teutonies á vil gó kón úrens Visenšaft ik Magniš Hergolin. Vin úrs Kong ond úrs áik Natsion á vil vortiš ond áik Báhave vil ne šreki úr Gonor. Meniš vi Argon Cux, á vil verkti úre teutoniše Irthe wegin úren Helgen. Ven á vil brekti áik Vorde, ifá á var gegelloned ond ón úren Kere, indes á af ne verdi keriš šotzti vób úrn Myste ik úrs Teutonies.”.
 5. Przysięgę złożoną w języku teutońskim uzupełnia się zawołaniem „An Teutonie,
  An Natsion,
  An Kong!”.
 6. Rota przysięgi i zawołanie w języku teutońskim uznaje się za tożsame znaczeniowo z rotą przysięgi i zawołaniem w języku polskim. W przypadkach spornych, rozstrzygająca jest wersja polska.

(art. 5b dodany ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2020 o przysiędze obywatelskiej z dnia 1 maja 2020 r.)

Art. 6. [Rejestr Obywateli Teutońskich]

1. Rejestr jest działem urzędowym na forum, który zawiera:

a) listę obywateli oraz obywateli honorowych, aktualizowaną na bieżąco przez Króla lub właściwych funkcjonariuszy,

b) wnioski o nadanie obywatelstwa,

c) akty zrzeczenia się obywatelstwa,

d) obwieszczenia Króla i funkcjonariuszy zarządzających rejestrem, związane z obywatelstwem oraz obywatelstwem honorowym.

2. Szczegółowe przepisy na temat funkcjonowania i organizacji Rejestru, w szczególności upoważnienia, o których mowa art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 1, określa edykt Króla.

(Art. 6. Ust. 1. Lit. a) i d) w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016 o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o obywatelstwie teutońskim z dnia 9 lipca 2016 roku).

Art. 7. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Traci moc Dekret Króla Teutonii nr 2/2012 o rejestrze obywateli teutońskich.

3. Osoby znajdujące się w dotychczasowym rejestrze obywateli teutońskich, funkcjonującym na podstawie uchylonego Dekretu, które spełniają kryterium określone w art. 2 ust. 1, otrzymują (zachowują) obywatelstwo w rozumieniu niniejszej ustawy.

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny