Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7684 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 lipca 2015 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2015

o Koronacji Królewskiej i Loży Rycerzy Teutońskich (uchylony)

My, Mateusz Wilhelm, z woli elektorów król Teutonii etc. etc.

pragniemy ugruntować w prawie teutońską tradycję koronacji królów, a także chcemy otoczyć opieką dorobek Loży Rycerzy Teutońskich, przede wszystkim Ritus Teutonicus, tak, aby nie przeminął i nie uległ zapomnieniu w mrokach dziejów.

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejszy dekret określa skład, rolę w Koronacji Królewskiej oraz procedurę powoływania członków Loży Rycerzy Teutońskich, a także procedurę Koronacji Królewskiej.

Art. 2. [Loża Rycerzy Teutońskich]

1. Loża Rycerzy Teutońskich staje instytucją publiczną o charakterze symbolicznym i rytualnym.

2. Siedzibą Loży Rycerzy Teutońskich jest Świątynia w Eltdorfie.

3. Loża Rycerzy Teutońskich składa się z dwóch członków: Wielkiego i Przewielebnego Mistrza [dalej: Mistrz] oraz Mistrza Ceremonii.

Art. 3. [Koronacja Królewska]

1. Koronacja Królewska jest fakultatywna, co oznacza, że jej nieprzeprowadzenie nie skutkuje nieobjęciem tronu przez Sukcesora wybranego zgodnie z literą prawa przez Zgromadzenie Elektorów.

2. Koronację Królewską przeprowadza oraz przygotowuje Loża Rycerzy Teutońskich.

3. Koronację Królewską przeprowadza się zgodnie z Ritus Teutonicus, którego treść znajduje się w załączniku do niniejszego dekretu.

Art. 4. [Powoływanie i kadencja członków Loży Rycerzy Teutońskich]

1. Mistrza oraz Mistrza Ceremonii powołuje w drodze postanowienia król Teutonii spośród obywateli teutońskich.

2. Kadencja Mistrza oraz Mistrza Ceremonii rozpoczyna się z chwilą wejścia postanowienia króla Teutonii w życie i wygasa z chwilą wygłoszenia mowy tronowej przez króla Teutonii przewidzianej w Ritus Teutonicus.

Art. 5. [Świątynia Loży Rycerzy Teutońskich w Eltdorfie]

1. Świątynia Loży Rycerzy Teutońskich w Eltdorfie [dalej: Świątynia] jest miejscem Koronacji Królewskiej.

2. Świątynia do czasu powołania Mistrza oraz Mistrza Ceremonii jest zamknięta, a klucze do niej przechowywane są na Zamku Królewskim w Złotym Grodzie.

3. W Świątyni przechowuje się do czasu Królewskiej Koronacji regalia (królewską koronę, jabłko i berło), a także nieustannie Miecz Fulgencjusza Walecznego na Ołtarzu Świątyni.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKRETU

 

RITVS TEVTONICVS

DAS TEUTONISCHE RITUAL

FÜR DEN KÖNIG MICHAEL DEN ERSTEN GESCHRIEBEN.

W języku polskim

 

Orszak z królem - elektem na przedzie idzie powoli i dostojnie w kierunku Ołtarza, na którym znajduje się Miecz Fulgencjusza, Konstytucja Królestwa Teutonii, korona, berło, jabłko królewskie oraz Kollana Namiestników i Królów.

W czterech rogach Ołtarza palą się cztery świece. Król- elekt przyodziany jest w błękitny płaszcz podbity gronostajem, niesiony przez trzy pary giermków w błękitnych liberiach. Po przekroczeniu przez króla - elekta posadzki świątynnej złożonej z niebieskich i czerwonych płytek wszyscy zgromadzeni przyklękają na prawe kolano. Król podąża dalej. Przed Ołtarzem stoi tron zwrócony w kierunku południowym, za ołtarzem stoi Tron Książęcy i Królewski, na którym zasiada Książę Sarmacji i Król Baridasu, po jego prawicy Krzesło Wielkiego i Przewielebnego Mistrza, a po jego lewicy krzesło Mistrza Ceremonii.

Król- elekt po dojściu do tronu klęka, giermkowie niosący tren płaszcza również. Książę Sarmacji i Król Baridasu powstaje z krzesła w asyście Wielkiego i Przewielebnego Mistrza oraz Mistrza Ceremonii. Zgromadzeni powstają także. Książę Sarmacji i Król Baridasu staje za tronem, po jego prawicy staje Wielki i Przewielebny Mistrz, a po jego lewicy Mistrz Ceremonii.

Wielki i Przewielebny Mistrz (M): Jak się nazywasz i skąd przybywasz?

Król - elekt (KE): Nazywam się N i przybywam z północy.

M: Czy znasz Cztery Filary?

KE: Znam i znam ich imiona.

M: Pokłoń się im.

Król - elekt powstaje z klęczek i składa pokłon w kierunku Czterech Filarów świątynnych w porządku następującym: Wahrheit (Prawda), Freiheit (Wolność), Wissenschaft (Wiedza) oraz Frieden (Pokój).

Król - elekt zasiada następnie na tronie, giermkowie oddalają się.

M: A czy znasz imiona swoich wrogów?

KE: Znam, a nazywają się oni Azmaloth.

Po tych słowach Mistrz Ceremonii wręcza Wielkiemu i Przewielebnemu Mistrzowi Miecz Fulgencjusza. Ten podaje go do ucałowania królowi - elektowi. Następnie Wielki Mistrz przypina go u boku króla - elekta.

KE: Ja, N, przysięgam wiernie bronić Ojczyzny przed wszelkimi wrogami i za wzór mieć sobie przodków naszych i cesarzy teutońskich! A ten kto wystąpi przeciwko mnie, niech lęka się ich gniewu!

M: Wielkie są twoje słowa. Powiedź mi w takim razie, kto zamordował smoka Azmalotha?

KE: Był to wielki bohater Eryk z Marduk.

Po tych słowach Mistrz Ceremonii podaje berło i jabłko królewskie w ręce Księcia Sarmacji i Króla Baridasu. Ten wręcza je królowi - elektowi z tymi oto słowami:

Książę Sarmacji i Król Baridasu (KS): My, N, wręczamy tobie jabłko i berło królewskie na znak władzy, jaką pełnić będziesz w Królestwie Teutonii, a także na znak naszej przyjaźni.

KE: Ja, N, przysięgam przed obliczem Waszej Książęcej Mości, a cały Naród mój umiłowany biorę za świadka, że nie opuszczę Ojczyzny w potrzebie, a każdy Teutończyk będzie mi jak syn rodzony, a każda Teutonka jak córka.

M: Niech rozbrzmiewają dzwony!

Po tych słowach Wielkiego Mistrza poczynają bić dzwony świątynne.

Mistrz Ceremonii podaje Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu koronę królewską.

KS: My, N, książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, suweren Teutonii etc. etc. (trzyma koronę wysoko nad głową króla - elekta) koronuję cię na króla Teutonii!

W tym czasie Wielki i Przewielebny Mistrz zapina na szyi króla -elekta Kollonę Namiestników i Królów mówiąc:

M: A widząc twą mądrość nosić będziesz tytuł Arcyksięcia Najwyższego Oświecenia! Obyś był waleczny i sprawiedliwy jak Fulgencjusz! Obyś był sprytny i przebiegły jak Eryk!

Po tych słowach Książę Sarmacji i Król Baridasu nakłada koronę na głowę króla - elekta.

KS: Radujcie się, bo oto macie króla!

M: WIR HABEN DEN KÖNIG!

Zgromadzeni krzyczą: VIVAT REX!

Król powstaje ze swego miejsca i wygłasza uroczystą przysięgę wierności:

K: My, N, przysięgamy wierność Ojczyźnie, Narodowi Teutońskiemu, Konstytucji oraz Nowej Doktrynie. Przysięgamy, że każdego wroga Teutonii zdusimy, serca zdrajców przebijemy sztyletem, a złu odrąbiemy głowę niczym Eryk z Marduk smokowi Azmalothowi. Przysięgamy wierność Tradycji i Historii, a także uznajemy za naszego suwerena księcia Sarmacji, jednocześnie dbać będziemy o przestrzeganie świętej zasady samostanowienia o sobie naszego Ludu w myśl maksymy Vox populi, vox Dei! Amen!

Po tych słowach wszyscy klękają (oprócz Księcia Sarmacji i Króla Baridasu) i schylają głowy w geście pokory.

Po koronacji następuje mowa tronowa króla.

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny