Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7694 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 lipca 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015

o finansach publicznych Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1. [Dochody Królestwa]

Dochody Królestwa Teutonii stanowią:

 

Podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości leżącej na terenie Królestwa Teutonii,
Podatek od tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji ulokowanej na terenie Królestwa Teutonii,
Podatki i opłaty ustalone odrębnymi przepisami prawa,
Środki z industrializacji miejscowości,
Subwencje państwowe oraz darowizny prywatne,
Inne środki nieuregulowane ustawą.
 1. Podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości leżącej na terenie Królestwa Teutonii,
 2. Podatek od tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji ulokowanej na terenie Królestwa Teutonii,
 3. Podatki i opłaty ustalone odrębnymi przepisami prawa,
 4. Środki z industrializacji miejscowości,
 5. Subwencje państwowe oraz darowizny prywatne,
 6. Inne środki nieuregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki i opłaty systemowe]

Ustala się następujące podatki:

 

 

 1. Podatek z art. 1. pkt 1. w wysokości 10% ceny zakupu posiłku.
 2. Podatek z art. 1. pkt 2. w wysokości 10% kwoty tantiemy.

Art. 3. [Budżet Królestwa Teutonii]

Szczegółowy rozdział środków finansowych na poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego w Królestwie Teutonii oraz tryb i zasady gospodarowania środkami finansowymi Królestwa Teutonii określa Rozporządzenie o budżecie Królestwa Teutonii wydawane przez przewodniczącego Rady Królestwa Teutonii za zgodą Senatu.

Art. 4. [Wynagrodzenia i Rejestr Funkcjonariuszy Teutońskich]

 1. Tworzy się Rejestr Funkcjonariuszy Teutońskich, ewidencjonujący aktualny wykaz funkcjonariuszy Królestwa Teutonii, dalej zwany rejestrem, a jego prowadzenie powierza się Radzie Królestwa.
 2. Z budżetu Królestwa Teutonii wypłaca się:
  1. wynagrodzenia za pełnienie funkcji - funkcjonariuszom wymienionym w rejestrze,
  2. wynagrodzenia za wykonywanie zleceń - wykonawcom zleceń.
 3. Tryb i zasady ustalania wysokości wynagrodzeń określa rozporządzenie członka Rady Królestwa Teutonii właściwego ds. finansów.

Art. 5. [Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń]

 1. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie postanowienia funkcjonariusza właściwego ds. finansów nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu stanowiącym okres wyliczenia wynagrodzenia.
 2. Okresem wyliczenia wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.
 3. W przypadku przekroczenia terminu wypłaty wynagrodzenia do naliczonego wynagrodzenia dodaje się rekompensatę za zwłokę w wysokości dziesiątej części naliczonego wynagrodzenia.

Art. 6. [Dotacje]

 1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii może ubiegać się o dotację na prowadzoną przez siebie inicjatywę.
 2. Kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 lt.

Art. 7. [Tryb i zasady wypłaty dotacji]

 1. Dotacje wypłacane są przez funkcjonariusza właściwego ds. dotacji, na podstawie opublikowanej decyzji o przyznaniu dotacji.
 2. O przyznaniu dotacji decyduje funkcjonariusz właściwy ds. dotacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Królestwa Teutonii.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, przedmiot dotacji, wysokość dotacji, sposób wydatkowania pozyskanych środków, oraz uzasadnienie.
 4. Wniosek o przyznanie dotacji musi zostać rozpatrzony nie później niż na dziesiąty dzień od dnia jego złożenia.
 5. Funkcjonariusz właściwy ds. dotacji ma obowiązek kontroli wykonania dotacji, a w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę przesłanek stanowiących o przyznaniu dotacji, ma również obowiązek windykacji całej kwoty przyznanej dotacji.

Art. 8. [Pobor podatków]

 1. Do poboru podatków określonych w art. 1 uprawnieni są nie więcej niż dwaj członkowie Rady Królestwa, których właściwość określają przepisy odrębne.

(Art. 8. Ust. 1.) w brzmieniu ustalonym Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2016 o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30 lipca).

 

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2014 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 7 września 2014 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/—/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny