Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 7695 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 lipca 2015 r.

Rozporządzenie Lorda Ekonoma nr 1/2015

o trybie i zasadach określania wysokości wynagrodzeń (uchylony)

Na podstawie art. 4., ust. 3. Ustawy Senatu Królestwa nr 3/2015 o finansach Publicznych Królestwa Teutonii postanawia się o następujących trybach i zasadach określania wysokości wynagrodzeń.

Art. 1. [Zasady wypłat wynagrodzeń i określanie ich wysokości]

1.Wypłatą wynagrodzeń dla urzędników Królestwa Teutonii ujętych w Rejestrze Urzędników zajmuje się członek Rady Królestwa Teutonii właściwy do spraw finansów.

2.Wynagrodzenia urzędników wypłaca się według wzoru P = (D x S), gdzie P - pensja, D - ilość przepracowanych dni w danym okresie, S - Stawka dzienna.

3. Ustawa się następujące stawki dzienne:

a) stawka dla członków Rady Królestwa Teutonii wynosi 200 lt,

b) stawka dla Króla Teutonii wynosi 250 lt,

c) stawka dla pozostałych urzędników wynosi 150lt

4. Wynagrodzenia nie kumulują się. W przypadku sprawowania przez urzędnika więcej niż jednej funkcji, jego wynagrodzenie oblicza się w ten sposób, że do kwoty najwyższego wynagrodzenia za sprawowaną funkcję dodaję się czwartą część każdego kolejnego wynagrodzenia za sprawowaną funkcję.

5. Wynagrodzenia za wykonane zlecenia dla Królestwa Teutoni, o ile nie zostały wcześniej uzgodnione z wykonawcą, wypłaca się w przedziale od 1 000lt do 100 000 lt. O kwocie każdorazowo decyduje członek Rady Królestwa właściwy do spraw finansów.

6. Wynagrodzenia wypłaca się do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Art. 2. [Premia]

1. Premia jest dodatkiem finansowym do wynagrodzenia.

2. Premią przyznaje Lord Koadiutor funkcjonariuszom Królestwa Teutonii, którzy są ujęci w Rejestrze Urzędników, w wysokości nie wyższej niż 5 000 lt.

3. Premię przyznaje się za ponadprzeciętne wywiązanie się z powierzonych obowiązków.

4. Król Teutonii przyznaje premię Lordowi Koadiutorowi za ponadprzeciętne wywiązanie się z powierzonych obowiązków w wysokości nie wyższej niż 5 000 lt.

Art.3. [Przepisy końcowe]

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Marek diuk Chojnacki,
Lord Ekonom

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny