Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 7710 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Lorda Koadiutora nr 1/2015

ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczeniu

Na podstawie art. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30. lipca 2015 roku postanawiam, co następuje:

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsze rozporzędzenie określa szczegółowy rozdział środków finansowych na poszczególne dziedziny życie społeczno-gospodarczego Królestwa Teutonii oraz tryby i zasady gospodarowania środkami finansowymi Królestwa Teutonii.

Art. 2. [Comiesięczna pula budżetowa]

1. Comiesięczna pula budżetowa Królestwa Teutonii wynosi 250.000 lt.

2. Niewykorzystane środki na dany miesiąc z budżetu Królestwa Teutonii przechodzą automatycznie na miesiąc kolejny.

3. Pulę budżetu w przypadku sytuacji opisanej w punkcie 2. niniejszego artykułu uzupełnia się o brakującą kwotę.

Art. 3. [Podział środków z puli budżetowej]

1. Na pensje i premie dla urzędników Królestwa Teutonii ujętych w Rejestrze przeznacza się kwotę 50.000 lt.

2. Na nagrody dla autorów publikujących w agencjach prasowych znajdujących się na terenie Królestwa Teutonii przeznacza się 50.000 lt, która to kwota zawiera w sobie:

a) nagrodę dla autora miesiąca, która wynosi 10.000 lt,

b) dotacje dla autorów artykułów w proporcjonalnym udziale w kwocie 40.000 lt.

3. Na nagrody w konkursach organizowanych przez Radę Królestwa Teutonii, dotacje oraz wsparcie inicjatywy oddolnej obywateli przeznacza się 150.000 lt.

Art. 4. [Egzekutywa nad budżetem]

Nad wykorzystaniem środków z budżetu Królestwa Teutonii zgodnie z ich przeznaczeniem czuwa urzędnik Rady Królestwa Teutonii właściwy ds. finansów oraz Lord Koadiutor.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Vladimir mar. Ivanovitsš ik Lihtenštán,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny