Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 773 [X]

Grodzisk, dnia 28 października 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 35

w sprawie ustanowienia urzędu Wiceburmistrza (uchylony)

Na podstawie art. 8 pkt 2 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Wiceburmistrz]

  1. Rada może powołać jednego lub kilku Wiceburmistrzów.
  2. Burmistrz powierza Wiceburmistrzom swoje kompetencje, w zakresie przez siebie określonym.
  3. Postanowienia Statutu dotyczące Burmistrza stosuje się odpowiednio do Wiceburmistrza.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny