Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 7738 [X]

Almera, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Ustawa Rady Królestwa

o finansach publicznych (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jaśnie Wielmożny Markiz  Teodozjusz Azoramath-Arped
Jaśnie Wielmożny Markiz Ignacy Chojnacki-Ferski
Wielmożny Wicehrabia Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza
Wielmożny Wicehrabia Siergiusz Asketil
Wielmożny Wicehrabia Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazanov
Wielmożny Wicehrabia Ivan von Lichtenstein
Sławetny Baronet Igor Żdanow
Sławetny Baronet Julian Fer
Sławetny Baronet Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza
Szlachetna Dama Zoara Kolineusz
Wierny Obywatel Arsacjusz Agnomen-Kolineusz

uzyskawszy sankcję
Wielmożnego Wicehrabiego
Adriena Eryka Esjara Józefa da Firenza
Regenta Baridasu

stanowimy, co następuje:

Art. 1. [Dochody Królestwa Baridasu]

 1. Dochody Królestwa Baridasu stanowią:
  1. podatki ustalone przez Radę Królestwa,
  2. subwencje ze środków państwowych,
  3. darowizny,
  4. inne środki, które nie zostały uregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki]

 1. Ustala się następujące stawki podatków:
  1. podatek od tantiem — 5%,
  2. podatek od żywienia — 10%,
  3. podatek od posiadania baronii, znajdującej się na terytorium Królestwa Baridasu — 1000 lt miesięcznie,
  4. podatek od posiadania hrabstwa, znajdującego się na terytorium Królestwa Baridasu — 2500 lt miesięcznie.
 2. Jeżeli posiadacz lenna nie logował się w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji od co najmniej 30 dni, podatki z podpunktów c. i d. zwiększa się o 500 lt.
 3. Stawki podatków reguluje Rada Królestwa w drodze uchwały.
 4. Osobą odpowiedzialną za pobór podatków wymienionych w podpunktach c. i d. jest Podskarbi, a w razie jego nieobecności — Marszałek Dworu.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenia są wypłacane przez Podskarbiego ze środków Królestwa Baridasu do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
 2. Łączne wynagrodzenie i premie funkcjonariusza publicznego nie mogą być wyższe niż 25000 lt.

Art. 4. [Dotacje]

 1. Król może przeznaczyć do 60000 lt miesięcznie na dotacje dla prywatnych inicjatyw.
 2. Dotację może uzyskać jedynie obywatel Królestwa Baridasu.
 3. Osoba, której udzielono dotacji ma obowiązek na wniosek Króla, w ciągu 7 dni, przedstawić rozliczenia z wykorzystania środków.
 4. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.

Art. 5. [Wsparcia finansowe i nagrody]

 1. Podskarbi może przyznać obywatelowi Królestwa Baridasu jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 12000 lt, jeżeli mieszkaniec zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 5 wypowiedzi.
 2. Podskarbi może zwrócić raz w miesiącu 7000 lt za publikację Ćwirków, jeżeli mieszkaniec Królestwa Baridasu spełnia poniższe warunki:
  1. zamieścił na forum Królestwa Baridasu w ciągu ostatnich 30 dni co najmniej 10 wypowiedzi,
  2. nie posiada na swoich rachunkach bankowych więcej niż 15000 lt.
 3. Podskarbi może wypłacić nagrodę obywatelowi Królestwa Baridasu do 15000 lt, jeżeli był on autorem lub współautorem użytecznej inicjatywy społecznej.

Art. 6. [Nagradzanie aktywności obywatelskiej]

 1. Obywatel Królestwa Baridasu, który opublikował artykuł w Heroldzie, który zyskał co najmniej 7 serc, może ubiegać się o wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie wypłaca się na wniosek obywatela.
 3. Wynagrodzenie za publikację artykułu wylicza się według poniższego wzoru: W = 200*S+200, gdzie „W” to obliczone wynagrodzenie, a „S” to liczba serc, którą uzyskał artykuł.
 4. Obliczone wynagrodzenie za artykuł nie może być wyższe niż 5000 lt.
 5. O wynagrodzenie można się ubiegać w ciągu 14 dni od opublikowania artykułu.
 6. O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Podskarbi.

(Art. 4 ust. 3–4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 24 marca 2016 r.)

(Art. 4 ust. 6 dodany Ustawą Rady Królestwa o nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 24 marca 2016 r.)

Art. 7. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się następujące akty prawne:
  1. Rozporządzenie Podskarbiego o nagradzaniu aktywności obywatelskiej z 30 listopada 2013 r.,
  2. Rozporządzenie Podskarbiego o wynagrodzeniu urzędników z 30 listopada 2013 r.,
  3. Uchwałę Rady Królestwa ws. podatków z 30 listopada 2013 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza,
Regent.

(—) Daniel Ragnar Cesare Ezio da Firenza,
Przewodniczący Rady Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny