Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7769 [X]

Eldorat, dnia 15 sierpnia 2015 r.

Ustawa konstytucyjna

o doprecyzowaniu postanowień Konstytucji Sclavinii

Art. 1.

Na końcu art. III zd. 2 Konstytucji Sclavinii dodaje się, po średniku, słowa „[Pracami Kapituły kierują Marszałek, wybierany przez Kapitułę z jej grona na okres dwóch miesięcy i odwoływany przez nią przed upływem kadencji, oraz Wicemarszałkowie powoływani i odwoływani przez Marszałka, zastępujący go podczas jego nieobecności oraz z jego upoważnienia]; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny; w przypadku opróżnienia urzędu Marszałka następuje opróżnienie urzędów Wicemarszałków”.

Art. 2.

W art. III Konstytucji Sclavinii dodaje się zd. 3 w brzmieniu „Kadencja Marszałka rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyboru w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i trwa do chwili poprzedzającej ogłoszenie wyboru Marszałka następnej kadencji”.

Art. 3.

W art. IV Konstytucji Sclavinii dodaje się zd. 2 w brzmieniu „Kadencja Konsulów rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyboru w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i trwa do chwili poprzedzającej ogłoszenie wyboru Konsulów następnej kadencji”.

Art. 4.

Na końcu art. IV zd. 4 Konstytucji Sclavinii dodaje się, po średniku, słowa „[Konsul zastępuje drugiego Konsula podczas jego nieobecności oraz z jego upoważnienia]; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny”.

Art. 5.

Na końcu art. V zd. 1 Konstytucji Sclavinii dodaje się, po średniku, słowa „[Konsulowie stwierdzają opróżnienie urzędu PRZYWÓDCY w przypadkach określonych przez prawo oraz zastępują go podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu]; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny”.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny