Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 777 [X]

Grodzisk, dnia 5 listopada 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 20 Statutu Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r., w związku z wnioskiem Rady Książęcego Miasta Grodziska wyrażonym w uchwale z dnia 30 października 2006 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

W Statucie Książęcego Miasta Grodziska z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 8 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:
  1. Wiceburmistrzowie są powoływani przez Burmistrza na okres jego kadencji, za zgodą Rady Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Na zasadach określonych w ust. 4 wiceburmistrz może być odwołany przez Radę Książęcego Miasta Grodziska przed upływem kadencji.
  3. Wiceburmistrz wykonuje kompetencje Burmistrza w zakresie i na zasadach określonych przez Burmistrza.
 2. Art. 11 ust. 3 („Objęcie, utratę w związku z utratą statusu grodziszczanina lub pozbawieniem praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz zrzeczenie się funkcji rajcy stwierdza przewodniczący Rady”) otrzymuje brzmienie: „Utrata funkcji rajcy następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się funkcji rajcy,
  2. utraty statusu grodziszczanina,
  3. nieusprawiedliwionego niebrania czynnego udziału w pracach Rady przez okres co najmniej trzech tygodni,
  4. nieusprawiedliwionego niebrania czynnego udziału w życiu Księstwa Sarmacji lub Książęcego Miasta Grodziska przez okres co najmniej dwóch tygodni,
  5. pozbawienia prawomocnych praw publicznych wyrokiem sądu”.
 3. Dodaje się art. 11 ust. 4 w brzmieniu: „Objęcie i utratę funkcji rajcy stwierdza przewodniczący Rady”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny