Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7799 [X]

Grodzisk, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Postanowienie

w sprawie zarządzenia referendum (uchylony)

§1

Na podstawie art. 9 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, zarządzam referendum w terminie 21-24 sierpnia 2015 roku, w którym zostanie zadane pytanie "Czy jesteś za przyjęciem nowej Ustawy Konstytucyjnej KKS w zaproponowanym brzmieniu?" - projekt w załączniku.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

Ustawa Konstytucyjna

Korony Księstwa Sarmacji

Pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na przodków i przyszłe pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, mając w sercu szczególną miłość do korzeni, z których wyrosło Księstwo Sarmacji, podpisujemy niniejszy akt.

 

Art. 1 [Korona Księstwa Sarmacji]

Korona Księstwa Sarmacji jako rdzenna prowincja Księstwa Sarmacji pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i jemu służyć pragnie. A żeby czytelniej było, a i czernidła w akcie tym zaoszczędzić, będziem skracać zapis do Korony jeno. Wszak czego to Korona rzecz to pospolita.

 

Art. 2 [Stolica oraz symbole prowincji]

 

 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Korony obwołujemy.
 2. „Na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone” za herb naszej prowincji ustanawiamy.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Korony Księstwa Sarmacji od dzisiaj będzie dzień przyjęcia aktu niniejszego.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 lutego, kiedy to Roku Diuczego 2010 Starosarmacja powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Korony Księstwa Sarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

 

 

Art. 3 [Obywatelstwo Korony Księstwa Sarmacji]

 

 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Korony może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Korony w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu Koroniarzem zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Senat Koronny.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden Koroniarz uważa, że ktoś obywatelstwa Korony nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Każdy, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, składa ślubowanie według niniejszej roty:

 

„Ja, NN, ślubuję,
że jako Obywatel Korony Księstwa Sarmacji,
wierny Jego Książęcej Mości,
tradycjom i interesowi Księstwa,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
inspirowany będzie Ciepłym i Puchatym,
by budować silny i stabilny samorząd,
tak dla nas, jak i potomnych.”.

 

Art. 4 [Sejmik Koronny]

 

 1. Ciałem tworzącym prawo powszechnie obowiązujące w Koronie Księstwa Sarmacji jest Sejmik Koronny.
 2. Ustawy i uchwały od Sejmiku pochodzą.
 3. Każdy jeden szlachcic i arystokrata wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi.
 4. Sejmikiem Koronnym Marszałek Mniejszy Koronny przewodzi i na straży porządku w nim stoi.
 5. Wypowiadać swe zdania i opinie w Sejmiku może każden, kto Koronę zamieszkuje, choćby i obywatelstwa naszej prowincji nie posiadał. Jednakowoż Sejmik może sam takie prawo każdemu mieszkańcowi prowincji odebrać, jeśli z mocy art. 3 ust. 5 korzystając, równocześnie odbierze prawa wyborcze.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotycza, odrębna ustawa określi.

 

 

Art. 5 [Senat Koronny]

 

 1. Mistrzowie Gildii pospołu zebrani Senat Koronny tworzą i zwani naonczas są Senatorami.
 2. Senat Koronny najwyższym organem władzy wykonawczej prowincji zostaje ustanowion.
 3. Dla swego działania i swej właściwej pracy Senat musi wybrać spośród swego grona Marszałka Wielkiego Koronnego. Od chwili wyboru to on przewodził pracom Senatu będzie.
 4. Nad wyborem Marszałka Wielkiego Koronnego czuwał będzie za każdym razem Marszałek Starszy, czyli Senator stażem w Księstwie najstarszy.
 5. Senat Koronny swe decyzje podejmował będzie zwykłą większością głosów. Jednakowoż jeżeli głosy Senatorów rozłożą się po połowie lub w równych liczbach za każdym rozstrzygnięciem, to rozstrzygnięcie zostanie przez Senat zostanie przyjęte, po którego stronie głos Marszałka będzie.
 6. Marszałka Wielkiego Koronnego wszyscy uznajemy Namiestnikiem naszej prowincji w rozumieniu przepisów prawa sarmackiego.

 

 

Art. 6 [Gildie]

 

 1. Wszystkich obywateli prowincji Gildie zrzeszać będą, a każdy obywatel będzie mógł dowolnie wybierać, do której przynależeć będzie, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.
 2. Gdy składać rotę ślubowania będzie, każdy nowy obywatel swą przynależność do Gildii określi. A każdy obecny obywatel zrobić to zobowiązan będzie w ciągu XX dni od wejścia w życie Konstytucji.
 3. Gildią każdą właściwy Mistrz przewodzić będzie, ale co najmniej ze stanu szlacheckiego wywodzić się musi, a większość członków Gildii funkcję tę jemu powierzy.
 4. Gildii pozostałe kwestie i niuanse osobny akt dookreśla.

 

 

Art. 7 [Zmiana konstytucji]

Niech nie waży się zmieniać niniejszej Konstytucji nikt, kto na drodze referendum obywateli Korony nie uzyska dla konceptu swego poparcia w wysokości 2/3 głosów osób do Rejestru Obywateli wpisanych. Referendum ono za zgoda trzeciej czesci osob do Rejestru Obywateli wpisanych przeprowadzone byc moze.

 

Art. 8 [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Mała Konstytucja z dnia 11 lipca 2014 r.
 3. Ustawą niniejszą uchylamy także Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z 17 lipca 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny