Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7826 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 września 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015

— Regulamin Senatu

Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Senacie.

Art. 2. [Wybór Marszałka Senatu]

Procedura wyboru Marszałka Senatu składa się z następujących etapów:

 1. Zgłaszanie kandydatów, które trwa co najmniej 2 dni; termin jest przedłużany do póki nie zgłosi się przynajmniej jeden kandydat.
 2. Weryfikacja listy kandydatów pod kontem spełnienia warunków umożliwiających objęcie urzędu Marszałka, określonych w Ustawie organicznej o Senacie; w przypadku eliminacji wszystkich kandydatów, następuje powrót do etapu 1.
 3. Głosowanie, przeprowadzane w zależności od liczby kandydatów:
  • 1 kandydat - głosowanie odbywa się na identycznych zasadach jak nad zwykłą uchwałą Senatu,
  • 2 kandydatów - głosowanie trwające co najmniej 3 dni, w którym można opowiedzieć się za jednym z dwóch kandydatów lub przeciw obydwóm; wygrywa kandydat, który otrzymał więcej głosów niż kontrkandydat i więcej niż liczba głosów przeciw obydwóm,
  • 3 i więcej kandydatów - głosowanie wieloetapowe w którym można opowiedzieć się za jednym z kandydatów lub wstrzymać się od głosu; na każdym etapie - trwającym co najmniej 2 dni - następuje eliminacją kandydata, który otrzymał najmniej głosów; po zredukowaniu liczby kandydatów do dwóch - głosowanie odbywa się na zasadach określonych w punkcie b.
 4. Ogłoszenie wyniku głosowania i publikacja uchwały Senatu o wyborze Marszałka w Dzienniku Praw. Jeżeli w wyniku głosowania nie zostanie wybrany Marszałek Senatu, następuje powrót do etapu 1.

Art. 3. [Złożenie projektu lub wniosku]

 1. Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Lasce Marszałkowskiej.
 2. Do projektów i wniosków załącza się uzasadnienie.
 3. Marszałek Senatu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia projektu, jeśli opis skutków jego wejścia w życie nie jest wyczerpujący.
 4. W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Obrad w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia.

Art. 4. [Debata na sali obrad]

 1. Debata nad projektem ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  4. wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.
 2. Debata nad projektem uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu uchwały przez wnioskodawcę.
 3. Debata nad wnioskiem o zatwierdzenie Dekretu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu dekretu przez Króla,
  2. zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę senatorów nad wnioskiem,
  4. wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Króla.
 4. Debata nad wnioskiem o uchylenie edyktu lub rozporządzenia obejmuje:
  1. przedstawienie wniosku przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,
  3. debatę senatorów nad wnioskiem.

Art. 5. [Termin debaty]

 1. Marszałek Senatu, zarządzając debatę nad projektem lub wnioskiem, podaje jej termin.
 2. Debata nad projektem trwa dziesięć dni, a nad wnioskiem - pięć dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Rady Królestwa Teutonii lub co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.
 4. Marszałek Senatu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Lasce Marszałkowskiej,
  2. Rady Królestwa Teutonii,
  3. co najmniej jednej trzeciej senatorów.
 5. Debata nie może być przedłużona łącznie o więcej niż dziesięć dni, o ile osoba, o której mowa w ust. 4 pkt a, nie wyrazi na to zgody.

Art. 6. [Głosowanie projektu]

 1. Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali głosowań niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:
  1. głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez Radę Królestwa Teutonii lub senatora,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym najpierw głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie projektu, wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów, chyba że konstytucja mówi inaczej.
 3. Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej 3 dni.
 5. Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowi Teutonii do podpisu.

Art. 7. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Króla lub Rady Królestwa Teutonii, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2013 — Regulamin Senatu.
 2. Niniejsza Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent KT.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny