Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7877 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2015 r.

Ustawa Korony Księstwa Sarmacji

Kodeks o Korony rządach (uchylony)

ROZDZIAŁ I

SEJMIK KORONNY

Art. 1. [Kierowanie Sejmikiem Koronnym]

 1. Marszałek Mniejszy Koronny pracami Sejmiku Koronnego kieruje, a powoływany i odwołany przez tenże jest ze swego grona.
 2. Głosowanie zawsze Książę zarządza - sam nad wyborem, gdy Marszałka w Sejmiku brakuje, wszelako nad odwołaniem - na wniosek tylko trzeciej części składu Sejmiku.
 3. Jeśli Marszałek Mniejszy konieczność taką widzi i potrzebę odczuwa powołać wolno jemu Wicemarszałka Mniejszego Koronnego, a ten zastępować Marszałka będzie w dwóch przypadkach - podczas jego nieobecności na urzędzie, jeśli ta ponad 24 godziny trwać będzie, lub równorzędnie, gdy zakres podziału obowiązków zawczasu ustalony przez Marszałka zostanie.

 

Art. 2. [Pomysłowość prawotwórcza]

 1. Każdy członek Sejmiku Koronnego, kto chce by organ ten przyjął ustawę lub uchwałę na prawo swój pomysł przedstawić.
 2. Jednakowoż projekt ustawy może być złożon także przez Obywateli Korony nie wchodzących w skład Sejmiku, jeśli co najmniej trzech z nich podpis swój pod nim złoży.
 3. Projekt aktu prawa miejscowego w Sejmiku, na ręce jego Marszałka, wraz z uzasadnieniem w osobnym wątku się składa.

 

Art. 3. [Debatowanie nad projektami]

 1. Niezwłocznie po prawidłowym złożeniu na jego ręce projektu aktu prawnego, Marszałek Mniejszy Koronny debatę nad projektem zarządza. A debata ta trwać krócej niż siedem dni nie może, chyba że pilna potrzeba związana z interesem Korony za przyspieszeniem do najmniej 3 dni przemawia. Tym niemniej zawsze w zarządzeniu debaty, termin jej zakończenia podany być musi.
 2. W debacie każden, kto Koronę zamieszkuje, choćby i obywatelstwa naszej prowincji nie posiadał, wypowiadać swe opinie może, a nawet poprawki do projektu składać, kiedy dla nich uzasadnienie znajdzie.
 3. Marszałek z inicjatywy własnej lub co najmniej dwóch Obywateli Krony termin czytania przedłużyć może, a termin przedłużenia dłuższy niż pierwotny termin być nie może, choć do przedłużania dwa razy Marszałek ma prawo.
 4. Ustawa o zmianie Konstytucja Korony Księstwa Sarmacji, przyjmowana przez Sejmik za zgodą obywateli wyrażoną w referendum, podlega wyłącznie pierwszemu czytaniu.

 

Art. 4. [Głosów oddawanie]

 1. Kiedy debata wreszcie się skończy, Marszałek formalnie zamknąć ją musi, czyniąc to poprzez zarządzenie nad nim głosowania.
 2. W zarządzeniu owym Marszałek podaje termin od kiedy głosować prawo mają członkowie Sejmiku Koronnego i do kiedy zobowiązani są oni głos ten oddać ostatecznie. Długością terminów głosowania rządzą te same zasady, co długości debaty, jednakowoż bez możliwości ich przedłużania. Za to skracać Marszałek głosowanie może, ale tylko, kiedy każdy, kto uprawniony, głos swój odda.
 3. Sejmik zwykłą większością głosów akty prawne przyjmuje, a głosowanie za ważne będzie uznane, jeśli udział w nim weźmie co najmniej trzecia część do głosowania uprawnionych. Jeśli głosy w równych częściach się rozłożą, głos Marszałka rozstrzygać będzie.

 

Art. 5. [Zgoda]

Zgody Sejmiku następujące sprawy wymagają:

 1. lokacja miejscowości lub lenna,
 2. przeniesienie własności dorobku kulturowego historycznej miejscowości, prowincji, instytucji lub inicjatywy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej na wniosek przez Senat złożony,
 3. majątkiem Prowincji przez Senatora lub Namiestnika rozporządzenie lub zaciągnięcie przez nich zobowiązania na kwotę przekraczającą 50 000 libertów.

 

Art. 6. [Publikacja]

Przyjęte akty prawa i wyrażone przez Sejmik zgody, niezwłocznie Marszałek lub jego zastępca wszem wobec ogłasza.

 

Art. 7. [Porządki]

 1. Marszałek Mniejszy Koronny niesfornego uczestnika debaty do porządku przywołać ma prawo, zwłaszcza jeżeli ten uniemożliwia debatowanie, tudzież narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Mniejszy Koronny prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu każdego z obrad wszelkich posiada, jeżeli ten w ciągu dalszym prowadzenie obrad uniemożliwia lub rażąco narusza zasady protokołu, a okres wykluczenia nie dłuższy niż dni siedem być może.

 

Art. 8. [Zapytanie do funkcjonariusza Prowincji]

 1. Każdemu członkowi Sejmiku Koronnego prawo do zwrócenia się na forum Sejmiku z zapytaniem do każdego Senatora lub innego urzędnika Prowincji przysługuje.
 2. Odpowiedzi spodziewać się może, w tym samym miejscu, w terminie do dni siedmiu, o ile odpowiedź z przyczyn oczywistych udzielona być może. Jednakowoż o wystąpieniu przyczyn stojących na przeszkodzie odpowiedz, zapytany zobowiazan jest Marszałka Sejmiku Koronnego niezwłocznie powiadomić.

 

ROZDZIAŁ II

SENAT KORONNY

Art. 9. [Kompetencje]

 1. Władzę wykonawczą Senat Koronny w Prowincji sprawuje.
 2. Senatorzy ze składu Mistrzów Gildii lub osób ich zastępujących wywodzić się będą, a władza w ich rękach będzie spoczywać.

 

Art. 10. [Akty urzędowe]

 1. Marszałek Wielki Koronny urzędników w Koronie Księstwa Sarmacji powoływał będzie, jednak bez mocy do mieszania się w sprawy kadrowe Gildii.
 2. Akt powołania urzędnika co najmniej zakres jego zadań i kompetencji, a także nazwę urzędu określał będzie.
 3. Prawo do uchylenia aktów urzędowych Marszałek Wielki Koronny będzie posiadał, a wyjątek od tej reguły stanowić będzie prawo, które do zmiany głosowania w referendum wymaga.

 

ROZDZIAŁ III

GILDIE

Art. 11. [Gildie Główne]

 1. Gildie właściwym sprawom Korony Księstwa Sarmacji przewodzić będą, a ich ilość od sytuacji w Prowincji zależeć będzie.
 2. Gildią jeno stan szlachecki lub arystokratyczny, począwszy od tytułu Barona przewodzić może, jednakowoż wyjątek od tej reguły Senat Koronny ustanowić zgodnie może.
 3. W chwili obecnej trzy pierwsze Gildie powołać należy, by zaczątek władzy w Koronie stanowić mogły.
  1. Gildia Budowniczych, której rola twórcy systemu Prowincji przypadnie, zaś w jej szeregach zajęcie mieć będą: techniczni twórcy państwa, miast i cyfrowego przetwarzania danych wszelakich.
  2. Gildia Demiurgów, której rola kreatora kultury Korony przypadnie, zaś w jej szeregach zajęcie mieć będą: artyści, organizatorzy konkursów i wdrażania inicjatyw z zakresu kultury, sztuki i sportów wszelakich oraz dziejopisarze i strażnicy historii.
  3. Gildia Oficjalistów, której rola innowatora i twórcy prawnego Korony przypadnie, a w jej szeregach zajęcie mieć będą: strażnicy przestrzegania prawa i porządku, dyplomaci, kanceliści, pisarze i techniczni twórcy projektów druków wszelakich.
 4. Podstawą powołania Gildii jej uchwalony przez Sejmik Koronny statut będzie, a w statucie prawa, zadania, obowiązki i przywileje wszelakie będą się zawierać.
 5. Statut Gildii dodatkowo sposób sprawowania władzy w Gildii, a w tym zastępstwo w czasie nieobecności kierującego lub kierujących nią oraz tytuły, symbole i stopnie wtajemniczenia określał będzie.
 6. Stopnie wtajemniczenia minimum trzy stopnie określać będą:
  1. osoba przystępująca do gildii – tytuł określający czas weryfikacji i potwierdzenia umiejętności kandydata, po którym pełnoprawnym jej członkiem zostanie,
  2. osoba na prawach członka realizująca prace zlecone do czasu przydzielenia konkretnego zakresu praw i obowiązków,
  3. osoba wyznaczona do konkretnych zadań wynikających z zakresu praw i obowiązków.

 

Art. 12. [Gildie pomocnicze]

 1. Pomocnicze Gildie w Koronie Księstwa Sarmacji o jej dobrobyt dbać będą, a ich ilość od potrzeb kraju i jego Obywateli zależeć będzie.
 2. Gildie pomocnicze rozwoju przedsiębiorczości, handlu i zainteresowań ich członkom służyć będą.
 3. Gildią jeno stan szlachecki lub arystokratyczny, począwszy od tytułu Baroneta przewodzić może, jednakowoż wyjątek od tej reguły Senat Koronny ustanowić zgodnie może.
 4. Podstawą powołania Gildii jej uchwalony przez Sejmik Koronny statut i jej minimum trzy osobowy skład chętnych będzie, a w statucie prawa, zadania, obowiązki i przywileje wszelakie będą się zawierać.
 5. Statut pomocniczej Gildii dodatkowo sposób sprawowania władzy w Gildii, a w tym zastępstwo w czasie nieobecności kierującego lub kierujących nią oraz tytuły, symbole i stopnie wtajemniczenia określał będzie.

 

Art. 13. [Tworzenie Gildii]

 1. Pierwsze trzy Gildie podstawowe Książę do działania powołuje, projekt statutu im nadając. W celu Gildii powołania, Książę wszystkich chętnych w jedno miejsce zwołuje.
 2. Kolejne Gildie podstawowe Marszałek Wielki Koronny do działania powołuje, projekt statutu im nadając. W celu Gildii powołania, Marszałek wszystkich chętnych w jedno miejsce zwołuje.
 3. W celu Gildii pomocniczej utworzenia, do Marszałka Wielkiego Koronnego z wnioskiem co najmniej trzy osoby chętne występują. Marszałek, zgodę wyrażając, projekt statutu Gildii nadaje. W celu Gildii powołania, wnioskodawcy wszystkich chętnych w jedno miejsce zwołuje.
 4. Projekty statutów tworzyć może każden, kto przynależność do właściwej Gildii zadeklaruje.

 

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 14. [Przepisy końcowe]

 1. Traci swą moc Ustawa Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 17 lipca 2014 r.
 2. Ustawa niniejsza w życie wchodzi w dniu jej właściwego ogłoszenia.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan,
Marszałek Mniejszy Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny