Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7891 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 listopada 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 7/2015

o podatkach i opłatach prowincjonalnych (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest uregulowanie kwestii daniny należnej prowincji, która został określona w art. 6 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych.

Art. 2. [Pojęcia i definicje]

Ilekroć mowa w ustawie o:

 1. Podatku - jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie na rzecz Królestwa Teutonii.
 2. Podatniku - są to osoby zamieszkujące Księstwo Sarmacji oraz posiadające obywatelstwo Królestwa Teutonii bądź posiadające instytucje na terenie Królestwa Teutonii jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną.
 3. Opłacie - jest to obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz Królestwa Teutonii, które wynika z przepisów określających płatników, którzy mają takie świadczenie uiścić.
 4. Płatnik - są to osoby zamieszkujące Księstwo Sarmacji oraz posiadające obywatelstwo Królestwa Teutonii bądź posiadające instytucje na terenie Królestwa Teutonii jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną lub osoby posiadające lenna na terenie Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Podatki prowincjonalne]

 1. Podatek majątkowy od osób fizycznych - jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Podatkowi podlegają podatnicy, którzy zamieszkują Królestwo Teutoni. Wyróżnia się następujące stawki:
  1. w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1,5% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.
  2. w przypadku gdy podatnik nie jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 3% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.

Art. 4. [Zwolnienie z podatku]

 1. Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont których właścicielem jest Królestwo Teutoni i Księstwo Sarmacji.
 2. Podatku nie pobiera się od osób które zamieszkują Królestwo Teutonii do 30 dni lub stan ich konta wynosi mniej niż jeden tysiąc libertów.

Art. 5. [Opłaty prowincjonalne]

Opłata za posiadanie lenna - jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Opłacie podlegają płatnicy, którzy posiadają lenno na terenie Królestwa Teutonii. Wyróżnia się następujące stawki:

 1. 1500 lt - dla płatników posiadających obywatelstwo teutońskie,
 2. 2000 lt - dla płatników nieaktywnych w myśl bieżącego prawa i posiadających obywatelstwo teutońskie,
 3. 2500 lt - dla pozostałych płatników.

Art. 6. [Osoby uprawnione do poboru podatków i opłat]

Osobami właściwymi do poboru podatków, określonych art. 2, są Lordowie Poborcy — na mocy art. 8. Ustawy Senatu KT nr 3/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. o finansach publicznych Królestwa Teutonii.

Art. 7. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
 2. Pierwszy pobór podatków nastąpi w miesiącu wejścia w życie ustawy.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent KT.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny