Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne konstytucje Baridasu, poz. 792 [X]

Almera, dnia 9 listopada 2006 r.

Konstytucja

Baridasu (uchylony)

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Morwanu, Mirii, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla potwierdzenia poddanym naszym w Baridasie mieszkającym prawa wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszą konstytucję jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w Baridasie:

Art. 1. [Prawo]

 1. Baridas jest krajem Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Prawo Baridasu stanowią, w hierarchii ważności, prawo Księstwa Sarmacji, konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Art. 2. [Władza]

 1. Władza suwerenna w Baridasie należy do Księcia Sarmacji jako Króla Baridasu.
 2. Władzę ustawodawczą w Baridasie sprawują Król i Senat.
 3. Władzę wykonawczą w Baridasie sprawują Gubernator i Rząd.

Art. 3. [Herb, barwy, flaga i stolica]

 1. Herbem Baridasu jest „Orzeł Biały (srebrny) w złotej koronie z dziobem i łapami złotymi w tarczy czarnej; tarcza sercowa trójdzielna w słup, pole pierwsze i trzecie niebieskie, pole drugie srebrne”.
 2. Barwami Baridasu są kolory niebieski i biały, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach o równej szerokości, z których górny i dolny są koloru niebieskiego, a środkowy — koloru białego.
 3. Flagą Baridasu jest prostokąt o barwach Baridasu o stosunku długości do szerokości wynosi 8:5, z pięcioma moletami niebieskimi umieszczonymi w środku pasa białego.
 4. Stolicą Baridasu jest Królewskie Miasto Almera.

Art. 4. [Senat]

 1. W skład Senatu wchodzi trzech senatorów.
 2. Senat jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 3. Senat jest wybierany na czteromiesięczną kadencję. Kadencja rozpoczyna się z chwilą zwołania Senatu na obrady i trwa chwili zwołania na obrady Senatu następnej kadencji. Król może, na wniosek Gubernatora, skrócić kadencję Senatu.
 4. Wybory do Senatu zarządza Gubernator. Gubernator zwołuje nowo wybrany Senat na obrady i przeprowadza wybór Marszałka.
 5. Senator obejmuje mandat z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Ja, NN, obejmując mandat senatora Baridasu, uniżenie i w świadomości służby przysięgam w moim postępowaniu kierować się dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu oraz wszystkich ich obywateli, rzetelnie i godnie wypełniać swoje obowiązki, a w swoim zachowaniu stosować zasadę poszanowania dobrego imienia Senatu (Tak mi dopomóż Bóg)”.

Art. 5. [Prace Senatu]

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybierany przez Senat z jego grona.
 2. Marszałek powołuje i odwołuje Wicemarszałka.
 3. Senat przyjmuje ustawy i uchwały większością głosów przy udziale co najmniej dwóch senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
 4. Ustawy podpisuje Król. Król może odmówić podpisania ustawy. Król, na wniosek Gubernatora, odmawia podpisania ustawy.

Art. 6. [Wybór Gubernatora]

 1. Gubernator jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.
 2. Gubernator jest wybierany na czteromiesięczną kadencję. Kadencja trwa do chwili objęcia urzędu przez nowo wybranego Gubernatora.
 3. Wybór Gubernatora zarządza Marszałek Senatu.
 4. Gubernator obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Ja, NN, obejmując urząd Gubernatora Baridasu, uniżenie i w świadomości służby przysięgam w moim postępowaniu kierować się dobrem wspólnym Korony Księstwa Sarmacji i Baridasu oraz wszystkich ich obywateli, rzetelnie i godnie wypełniać swoje obowiązki, a w swoim zachowaniu kierować się zasadą poszanowania dobrego imienia Baridasu. (Tak mi dopomóż Bóg)”.
 5. Jeżeli Gubernator nie może przejściowo sprawować urzędu, jego obowiązki przejmuje Gubernator pro tempore powołany przez Króla.

Art. 7. [Kompetencje Gubernatora]

Gubernator:

 1. z upoważnienia konstytucji i ustaw oraz w zakresie przez nie określonym wydaje rozporządzenia,
 2. wydaje postanowienia,
 3. ustanawia i znosi organy administracji i instytucje Baridasu,
 4. określa kompetencje organów administracji Baridasu,
 5. powołuje i odwołuje pracowników administracji Baridasu,
 6. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Baridasu,
 7. powołuje i odwołuje naczelników miejscowości Baridasu,
 8. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Baridasu,
 9. zapewnia wykonywanie polityki Baridasu,
 10. chroni interesy Baridasu,
 11. gospodaruje mieniem Baridasu,
 12. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera tytuły honorowe i odznaczenia Baridasu,
 13. wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.

Art. 8. [Edykt z mocą ustawy i rozporządzenie]

 1. Król, na wniosek Gubernatora, może wydać edykt z mocą ustawy.
 2. Edykt z mocą ustawy może być uchylony przez Senat w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
 3. Król może uchylić rozporządzenie Gubernatora.

Art. 9. [Rząd]

 1. Rząd składa się z Gubernatora i ministrów.
 2. Rząd i ministrowie wykonują kompetencje Gubernatora w zakresie i na zasadach określonych rozporządzeniem Gubernatora.

Art. 10. [Przepisy wprowadzające]

 1. Pierwsze wybory do Senatu zostaną zarządzone po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia konstytucji.
 2. Pierwszy wybór Gubernatora zostanie zarządzony po upływie sześciu tygodni od dnia ogłoszenia konstytucji.

Art. 11. [Zmiana konstytucji]

Zmiana konstytucji następuje w drodze proklamacji Króla.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny