Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne ustawy Senatu i edykty Króla, poz. 793 [X]

Almera, dnia 9 listopada 2006 r.

Edykt Króla Baridasu nr 1

— Ordynacja wyborcza (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Za radą naszego Gubernatora, Pana markiza Mikołaja Aleksandra Piotra, postanawiamy:

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Senatu oraz wyboru Gubernatora, zwanych dalej „wyborami”, a także warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu senatora oraz urzędu Gubernatora.

Art. 2. [Prawa wyborcze]

 1. Prawo wybierania posiada każdy mieszkaniec Baridasu, który w dniu wyborów posiada obywatelstwo sarmackie.
 2. Prawo wybieralności posiada każdy mieszkaniec Baridasu, który w dniu zgłaszania kandydatury posiada obywatelstwo sarmackie.
 3. Praw wyborczych nie posiada osoba o której mowa w ust. 1. i 2. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Art. 3. [Zarządzanie wyborów]

 1. Wybory do Senatu zarządza Gubernator nie później, niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Senatu,
  2. tydzień po skróceniu kadencji Senatu,
  3. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 2. Wybory uzupełniające do Senatu zarządza Gubernator nie później, niż trzy dni po wygaśnięciu mandatu senatora przed upływem kadencji.
 3. Wyborów uzupełniających do Senatu nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji Senatu pozostały nie więcej, niż dwa tygodnie.
 4. Wybór Gubernatora zarządza Marszałek Senatu nie później, niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Gubernatora,
  2. tydzień po opróżnieniu urzędu Gubernatora przed upływem kadencji,
  3. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.

Art. 4. [Kalendarz wyborczy]

 1. Wyznacza się pięciodniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach.
 2. Wyznacza się trzydniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu.

Art. 5. [Zgłaszanie kandydatur]

 1. Kandydatury w wyborach zgłaszane są publicznie na liście dyskusyjnej Baridasu w terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur.
 2. Kandydatury w wyborach do Senatu zgłaszane są:
  1. przez kandydatów,
  2. przez przedstawicieli partii politycznych lub koalicji partii politycznych za zgodą kandydatów — w postaci uporządkowanych list kandydatów,
  3. przez przedstawicieli komitetów wyborczych za zgodą kandydatów — w postaci uporządkowanych list kandydatów.
 3. Kandydatury na urząd Gubernatora zgłaszane są przez kandydatów.
 4. Kandydatura zawiera:
  1. imię i nazwisko oraz/lub pseudonim kandydata,
  2. identyfikator kandydata,
  3. krótką charakterystykę kandydata.
 5. Organ zarządzający wybory potwierdza przyjęcie kandydatury osobie zgłaszającej kandydaturę w razie spełnienia wymagań ustawy.
 6. Organ zarządzający wybory odmawia przyjęcia kandydatury osobie zgłaszającej kandydaturę w razie niespełnienia wymagań ustawy.
 7. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur w wyborach do Senatu:
  1. Jeżeli zgłoszono więcej kandydatur, niż jest mandatów do objęcia, Gubernator podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury.
  2. Jeżeli zgłoszono mniej kandydatur, niż jest mandatów do objęcia, Gubernator przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.
  3. Jeżeli zgłoszono tyle kandydatur, ile jest mandatów do objęcia, Gubernator stwierdza uzyskanie przez kandydatów mandatów senatorskich. Przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.
 8. Po upływie terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur na urząd Gubernatora:
  1. Jeżeli zgłoszono więcej, niż jedną kandydaturę, Marszałek Senatu podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury.
  2. Jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury, Marszałek Senatu przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.
  3. Jeżeli tylko jedną kandydaturę, Marszałek Senatu stwierdza wybór kandydata na urząd Gubernatora. Przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Głosowanie]

 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego Baridasu.
 2. Organ zarządzający wybory podaje do publicznej wiadomości adres strony internetowej na której odbywa się głosowanie.
 3. W terminie przewidzianym na przeprowadzenie głosowania w wyborach mieszkaniec posiadający prawo wybierania oddaje głos preferencyjny bądź oddaje głos pusty.

Art. 7. [Ustalenie wyników wyborów]

 1. Wynik wyborów do Senatu ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV, z wykorzystaniem metody British Columbia STV.
 2. Wynik wyboru Gubernatora ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV, z wykorzystaniem metody IRV.
 3. Oprogramowanie wyborcze zamieszcza się na stronach internetowych Baridasu.
 4. W ciągu dwudziestu czterech godzin po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania organ zarządzający wybory podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. liczbę oddanych głosów pustych,
  5. kandydata lub kandydatów, który zostali wybrani,
  6. wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze raport z obliczania głosów.

Art. 8. [Objęcie mandatu lub urzędu]

 1. Objęcie mandatu senatora i urzędu Gubernatora następuje z chwilą złożenia ślubowania.
 2. Złożenie ślubowania powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Art. 9. [Wygaśnięcie mandatu lub urzędu]

 1. Wygaśnięcie mandatu senatora lub urzędu Gubernatora następuje wskutek:
  1. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
  2. zrzeczenia się mandatu lub urzędu,
  3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Baridasu,
  4. nieobecności w Baridasie trwającej dłużej, niż trzy tygodnie,
  5. utraty prawa wybieralności,
  6. upływu kadencji,
  7. śmierci.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, dokonuje się ponownego przeliczenia głosów przy użyciu oprogramowania wyborczego z pominięciem kandydata, którego mandat wygasł. Jego mandat uzyskuje kolejny kandydat z listy, z której wybrano senatora, którego mandat wygasł.
 3. Jeżeli nie jest możliwe przyznanie mandatu senatora zgodnie z przepisem ust. 2, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 10. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa podczas wyborów — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyników wyborów.
 2. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy zbieraniu głosów, sąd orzeka unieważnienie wyborów i nakazuje ich ponowne przeprowadzenie.

Art. 11. [Sytuacje nadzwyczajne]

 1. Jeżeli przed rozpoczęciem terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, przedstawi oświadczenie woli o opuszczeniu Baridasu lub umrze, organ zarządzający wybory skreśla go z listy kandydatów.
 2. Jeżeli w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat wycofa zgodę na kandydowanie, przedstawi oświadczenie woli o opuszczeniu Baridasu lub umrze, kandydat nie jest brany pod uwagę podczas ustalania wyniku wyborów.
 3. Jeżeli w wyniku skreślenia kandydata z listy pozostało tylu kandydatów, ile jest mandatów do objęcia, lub pozostał tylko jeden kandydat na urząd Gubernatora, organ zarządzający wybory stwierdza uzyskanie przez kandydatów mandatów senatorskich lub uzyskanie przez kandydata urzędu Gubernatora. Przepis art. 8. stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli w wyniku skreśleń kandydatów z listy kandydatów pozostało mniej kandydatów, niż jest mandatów do objęcia, lub nie pozostał żaden kandydat na urząd Gubernatora, organ zarządzający wybory przedłuża termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur o trzy dni i odpowiednio przesuwa termin przewidziany na przeprowadzenie głosowania.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

Edykt z mocą ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny