Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne ustawy Senatu i edykty Króla, poz. 794 [X]

Almera, dnia 9 listopada 2006 r.

Edykt Króla Baridasu nr 2

o Królewskim Mieście Almerze (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Za radą naszego Gubernatora, Pana markiza Mikołaja Aleksandra Piotra, postanawiamy:

Art. 1. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Królewskiego Miasta Almery jest „w polu srebrnym moleta niebieska ukoronowana takąż koroną, podstawa niebieska falista”.
 2. Flagą Królewskiego Miasta Almery jest herb przeniesiony na płat tkaniny.
 3. Świętem Królewskiego Miasta Almery jest 3 maja — dzień urodzin pierwszego Króla Baridasu, Mikołaja Aleksandra Piotra.

Art. 2. [Władza]

 1. Władzę w Królewskim Mieście Almerze sprawuje, w imieniu Króla, Gubernator.
 2. Gubernator jako organ stanowiący i wykonawczy Królewskiego Miasta Almery:
  1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
  2. ustanawia i znosi organy administracji i instytucje Królewskiego Miasta Almery,
  3. określa kompetencje organów administracji Królewskiego Miasta Almery,
  4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Królewskiego Miasta Almery,
  5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Królewskiego Miasta Almery,
  6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Królewskiego Miasta Almery,
  7. określa główne kierunki polityki Królewskiego Miasta Almery,
  8. zapewnia wykonywanie polityki Królewskiego Miasta Almery,
  9. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
  10. chroni interesy Królewskiego Miasta Almery,
  11. gospodaruje mieniem Królewskiego Miasta Almery,
  12. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
  13. określa ceny gruntów w Królewskim Mieście Almerze,
  14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
  15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Królewskiego Miasta Almery,
  16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Almerczyka,
  17. wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.

Art. 3. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowania Królewskiego Miasta Almery są:

 1. dochody z majątku Królewskiego Miasta Almery,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Królewskiego Miasta Almery,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony i Baridasu,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Edykt z mocą ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny