Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 7969 [X]

Srebrny Róg, dnia 8 listopada 2015 r.

Rozporządzenie Lorda Koadiutora nr 2/2015

ws. comiesięcznej puli budżetowej oraz jej przeznaczeniu

Na podstawie art. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30. lipca 2015 roku postanawiam, co następuje:

 

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsze rozporzędzenie określa szczegółowy rozdział środków finansowych na poszczególne dziedziny życie społeczno-gospodarczego Królestwa Teutonii oraz tryby i zasady gospodarowania środkami finansowymi Królestwa Teutonii.

 

Art. 2. [Comiesięczna pula budżetowa]

  1. Comiesięczna pula budżetowa Królestwa Teutonii wynosi 300.000 lt.
  2. Niewykorzystane środki na dany miesiąc z budżetu Królestwa Teutonii przechodzą automatycznie na miesiąc kolejny.
  3. Pulę budżetu w przypadku sytuacji opisanej w punkcie 2. niniejszego artykułu uzupełnia się o brakującą kwotę.

 

Art. 3. [Podział środków z puli budżetowej]

  1. Na pensje i premie dla urzędników Królestwa Teutonii ujętych w Rejestrze przeznacza się kwotę 60.000 lt.
  2. Na nagrody dla autorów publikujących w agencjach prasowych znajdujących się na terenie Królestwa Teutonii przeznacza się 50.000 lt, która to kwota zawiera w sobie:
    1. Dotacje dla autorów artykułów w proporcjonalnym udziale w kwocie 50.000 lt.
  3. Na nagrody w konkursach organizowanych przez Radę Królestwa Teutonii, dotacje oraz wsparcie inicjatywy oddolnej obywateli przeznacza się 150.000 lt.

 

Art. 4. [Egzekutywa nad budżetem]

Nad wykorzystaniem środków z budżetu Królestwa Teutonii zgodnie z ich przeznaczeniem czuwa urzędnik Rady Królestwa Teutonii właściwy ds. finansów oraz Lord Koadiutor.

 

Art. 5. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Aleksander Damian Chojnacki,
Lord Koadiutor .

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny