Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 8 [X]

Grodzisk, dnia 27 lipca 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 6

o utworzeniu Biura Gruntów Komunalnych (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 9 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Biuro]

 1. Tworzy się Biuro Gruntów Komunalnych, zwane dalej „Biurem”.
 2. Biuro podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw Księstwa Sarmacji.
 3. Biuro jest jednostką organizacyjną Książęcego Miasta Grodziska i nie posiada osobowości prawnej.
 4. Biurem kieruje jednoosobowo Burmistrz Książęcego Miasta Grodziska.

§ 2. [Zadania Biura]

Biuro zarządza prawami majątkowymi Książęcego Miasta Grodziska do gruntów stanowiących własność Książęcego Miasta Grodziska wyłączonych ze sprzedaży za pośrednictwem automatycznego systemu sprzedaży gruntów, zwanych dalej „gruntami wyłączonymi”.

§ 3. [Wyłączenie gruntu z obrotu]

Burmistrz, w drodze postanowienia, podejmuje decyzję o wyłączeniu gruntu, jeżeli na gruncie wznosi się budynek.

§ 4. [Sprzedaż gruntów wyłączonych]

 1. Burmistrz może dokonywać sprzedaży gruntów wyłączonych wyłącznie na publicznych licytacjach, o których informację podaje do wiadomości publicznej.
 2. Burmistrz określa cenę minimalną gruntu wyłączonego na nie mniej, niż 50 lt.
 3. Wydatki na przeprowadzenie publicznych licytacji pokrywa się z ogólnej rezerwy budżetowej Książęcego Miasta Grodziska.

§ 5. [Rejestr gruntów wyłączonych]

 1. Burmistrz prowadzi na stronach internetowych Książęcego Miasta Grodziska ogólnodostępny rejestr gruntów wyłączonych.
 2. W rejestrze publikuje się:
  1. identyfikator gruntu wyłączonego,
  2. typ budynku wznoszącego się na gruncie wyłączonym, wraz ze zdjęciem,
  3. formularz wniosku o wystawienie gruntu wyłączonego na publiczną licytację.

§ 6. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny