Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8010 [X]

Grodzisk, dnia 28 listopada 2015 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie utworzenia Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji (uchylony)

(Zarządzenie uchylone Zarządzeniem Kanclerza w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń z dnia 5 lipca 2016 r.)

Art. 1. [Centrum]

Centrum Pozyskiwania, Analizy i Prezentacji Informacji, zwane dalej "Centrum", jest organizacją wchodzącą w skład administracji rządowej i podległą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, zwanemu dalej "ministrem".


Art. 2. [Zadania Centrum]

Centrum wspomaga ministra w kreowaniu polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji, gromadząc, analizując i dostarczając mu niezbędne lub użyteczne do tego informacje; w miarę możliwości zapoznaje także sarmacką opinię publiczną z bieżącymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej.


Art. 3. [Analitycy]

  1. Analitycy, odwoływani i powoływani przez ministra, składają się na personel Centrum i odpowiadają za realizację jego zadań określonych w art. 2.
  2. Powołując analityka, minister może określić jedno lub więcej państw jako jego obszar właściwości. Analityk realizuje wówczas zadania określone w art. 2 jedynie w odniesieniu do owych państw.
  3. Analitykiem może być osoba zamieszkująca w Księstwie Sarmacji, nie posiadająca obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
  4. Analityk Centrum nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
  5. Analityk Centrum wynagradzany jest zgodnie z z przepisem art. 1 ust. 6 Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych jako funkcjonariusz służby państwowej powołanej zarządzeniem członka Rady Ministrów.

(Art. 3 ust. 3-5 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem MSZ o zmianie Zarządzenia MSZ o utworzeniu CPAiPI z dnia 2.02.2016 r.)


Art. 4. [Postanowienia końcowe]

  1. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia i organizacji Biura Obserwacji Zagranicy z dnia 1 lipca 2015 roku.
  2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny