Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 8043 [X]

Srebrny Róg, dnia 1 grudnia 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 8/2015

o pomocy socjalnej dla mieszkańców

Art 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest uregulowanie kwestii pomocy materialnej dla nowych mieszkańców.

Art 2. [Odbiorcy ustawy]

O pomoc socjalną mogą ubiegać się obywatele, którzy posiadają obywatelstwo teutońskie i zamieszkali w Księstwie Sarmacji nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku.

Art 3. [Zasiłek startowy]

  1. Mieszkaniec uzyskuje zasiłek startowy w wysokości 15 000 Ⱡ tuż po uzyskaniu obywatelstwa teutońskiego. Zasiłek nie podlega zwrotowi wówczas, gdy mieszkaniec przez okres 3 miesięcy był aktywnym obywatelem teutońskim w myśl przepisów.
  2. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić zasiłek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania:
    1. Utracił obywatelstwo Królestwa Teutonii,
    2. Opuścił Królestwo Teutonii,
    3. Utracił możliwość sprawowania funkcji publicznych.

Art 4. [Wypłata zasiłków]

Organem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłków jest Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.

(Art. 4. w brzmieniu ustalonym Dekretem Królowej Teutonii nr 2/2018 o zmianie przepisów ustawy o pomocy socjalnej dla mieszkańców z 12 grudnia 2018 r.)

Art 5. [Odebranie zasiłków]

Organem odpowiedzialnym za odbieranie zasiłków jest Król Teutonii lub wyznaczony przez niego członek Rady Królewskiej.

(Art. 5. w brzmieniu ustalonym Dekretem Królowej Teutonii nr 2/2018 o zmianie przepisów ustawy o pomocy socjalnej dla mieszkańców z 12 grudnia 2018 r.)

Art 6. [Przepis Końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny