Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8065 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2015 r.

Statut

Gildii Demiurgów (uchylony)

Art. 1.

Podstawowymi celami Gildii Demiurgów są:
 1. stanie na straży dziedzictwa Prowincji i spisywanie jej historii,
 2. kreowanie dorobku artystycznego Prowincji poprzez tworzenie wszelkich przejawów sztuki - zwłaszcza plastycznej, literackiej, czy audiowizualnej,
 3. kreowanie rozwoju kulturalnego Prowincji poprzez tworzenie wszelkiego rodzaju inicjatyw i konkursów.

Art. 2.

 1. Gildii Demiurgów przewodzi Wielki Artysta.
 2. Ciałem doradczym Wielkiego Artysty jest Zaklęty Krąg składający się z Artystów.
 3. Wielki Artysta zarządza Gildią zarówno wewnątrz, jak i reprezentuje ją na zewnątrz oraz kreuje wydarzenia i inicjatywy kulturalne

Art. 3.

 1. Wielki Artysta będzie w powszechnym głosowaniu członków Gildii, lecz spośród Artystów wybierany.
 2. Wybory Wielkiego Artysty ustępujący przeprowadzać będzie na wniosek 1/2 członków Gildii.
 3. Pierwsze wybory Wielkiego Artysty Marszałek Sejmiku Koronnego przeprowadzi.

Art. 4.

 1. Zaklęty Krąg będzie złożony z nie więcej niż 5 osób - każda profesja musi posiadać w nim przynajmniej jednego przedstawiciela.
 2. Przyszłych członków Kręgu wyznacza Wielki Artysta, a pozostali członkowie Kręgu ich zatwierdzają. Dziać się to może nie częściej niż co 2 niedzielę.
 3. Pierwszy Zaklęty Krąg stanowić będą założyciele Gildii.

Art. 5.

 1. Trzy stopnie wtajemniczenia w Gildii się przewiduje, według ważności od najmniej ważnego: Kuglarz, Twórca i Artysta.
 2. Kuglarz, to kandydat ubiegający się o członkostwo w Gildii i przyjmowany jest do grona członków po zakończeniu wyznaczonego okresu weryfikacji, potwierdzeniu własnych umiejętności, po którym pełnoprawnym jej członkiem zostanie. Okres weryfikacji wyznacza Wielki Artysta.
 3. Twórca, członek drugiego stopnia wtajemniczenia realizujący prace zlecone przez członków Artystów. Po wyznaczonym przez Wielkiego Artystę okresie kompetentnej, sumiennej i twórczej pracy, Twórca do grona Artystów może być przyjętym.
 4. Artystami są kompetentne osoby, które w ramach swego fachu do realizacji zadań wynikających z zakresu przyznanych praw i obowiązków realizować będą. Wyróżnikiem specjalizacji cechu przydomek pisany przed niżej podanym określeniem profesji będzie:
  1. Mistrz Pędzla – kreujący sztukę plastyczną,
  2. Mistrz Pióra – kreujący sztukę pisaną,
  3. Mistrz Kamery – kreujący sztukę audiowizualną.

(-) Laurencjusz MaHi at Atera,
Wicemarszałek Mniejszy Koronny

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny