Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8094 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Podejmowanie decyzji]

 1. Decyzje Rady Ministrów zapadają w drodze uzgodnienia.
 2. Gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, Kanclerz lub zastępujący go Podkanclerzy poddaje projekt decyzji pod głosowanie. Decyzje, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Ministrów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Kanclerza lub zastępującego go Podkanclerzego.

§ 2. [Zastępstwo]

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której Kanclerz poinformował, oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 2. W przypadku powołania więcej niż jednego Podkanclerzego, kolejność zastępstwa określa Kanclerz, a w przypadku braku takiego określenia — uchwała Rady Ministrów.
 3. Podczas nieobecności Kanclerza, uchwałę Rady Ministrów, o której mowa w ustępie poprzedzającym, podpisuje dowolny z Podkanclerzy.
 4. Kanclerz (Podkanclerzy) zastępuje ministra, sekretarza lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów w przypadkach nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub po rozpoczęciu nieobecności, która będzie trwała ponad 24 godziny i o której minister, sekretarz lub kierownik jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów poinformował, oraz nieobsadzenia funkcji.

§ 3. [Ministerstwa]

Tworzy się następujące ministerstwa w ramach Rady Ministrów:

 1. Ministerstwo Finansów i Gospodarki,
 2. Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego,
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 4. Ministerstwo Aktywności Społecznej,
 5. Ministerstwo Informacji.

§ 4. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Instytut Magazynowania Grafik,
 4. Park Stołeczny,
 5. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook,
 6. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Twitter,
 7. inne jednostki organizacyjne powołane rozporządzeniem Rady Ministrów, rozporządzeniem członka Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów lub zarządzeniem członka Rady Ministrów.

§ 5. [Rada Ministrów]

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. zarządzają rotatorem na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 2. zarządzają kącikiem propagandowym na stronie głównej Księstwa Sarmacji,
 3. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów.

§ 6. [Kanclerz, Podkanclerzy]

Kanclerz (Podkanclerzy):

 1. administruje Forum Centralnym,
 2. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji,
 3. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
 4. jest dysponentem Funduszu Pracy.

§ 7. [Ministerstwo Finansów i Gospodarki]

Minister Finansów i Gospodarki:

 1. dokonuje wypłat subwencji, dotacji i nagród,
 2. sporządza i dokonuje wypłaty wynagrodzeń urzędnikom finansowanym z budżetu Rady Ministrów,
 3. określa i wypłaca nagrody dla agencji prasowych,
 4. sporządza, przedstawia i rozlicza comiesięczne plany budżetowe,
 5. dokonuje stałej analizy wpływów i wypłat z rachunków zarządzanych przez Radę Ministrów.

§ 8. [Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego]

Minister Dziedzictwa Narodowego:

 1. zarządza PKOJ,
 2. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej,
 3. przeprowadza plebiscyt Inicjatywa Miesiąca,
 4. sprawuje nadzór nad Biblioteką Narodową.

§ 9. [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. współpracuje z WIO w zakresie edycji profilów mieszkańca i instytucji, rejestracji i zmian instytucji, partii politycznych i agencji prasowych,
 2. w zakresie ustalonym Ustawą Sejmu nr 259 o SUSPENS, oraz zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, przyjmuje raport Szefa SUSPENS i przedstawia wnioski Radzie Ministrów,
 3. w zakresie ustalonym Ustawą Sejmu nr 259 o SUSPENS dokonuje emisji znaczków w Poczcie Baridajskiej, a w szczególności może zlecić wykonanie znaczka, jego emisję lub odpłatnie zamówić znaczek u niezatrudnionego w Poczcie Baridajskiej grafika oraz dokonywać sprzedaży znaczków limitowanych, okolicznościowych oraz znaczków dla kolekcjonerów na giełdzie, w celu wsparcia budżetu Rady Ministrów,
 4. określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków, o których mowa w ust. poprzedzającym.

§ 10. [Ministerstwo Aktywności Społecznej]

Minister Aktywności Społecznej:

 1. dokonuje oceny działań podejmowanych przez Radę Ministrów pod kątem inicjatyw proaktywnościowych,
 2. z ramienia Rady Ministrów wspiera wszystkie inicjatywy podnoszące aktywność mieszkańców.

§ 11. [Ministerstwo Informacji]

Minister Informacji:

 1. pełni rolę Rzecznika Prasowego Rady Ministrów,
 2. prowadzi i odpowiada za stałą politykę informacyjną Rady Ministrów,
 3. nadzoruje redaktorów profili Księstwa Sarmacji na Facebooku i Twitterze,
 4. na forum centralnym opiekuje się i udziela odpowiedzi w dziale pytań od społeczeństwa w ramach subforum Rady Ministrów.

§ 12. [Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu i na zlecenie Księcia Sarmacji prowadzi politykę zagraniczną Księstwa Sarmacji.

§ 13. [Fundusz Pracy]

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 14. [Instytut Magazynowania Grafik]

Administratora Instytutu Magazynowania Grafik powołuje i odwołuje Kanclerz po przeprowadzeniu konkursu. Konkursy przeprowadza minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji.

  § 15. [Park Stołeczny]

  1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
  2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.

   § 16. [Facebook i Twitter]

   1. Profil „Księstwo Sarmacji” na Facebooku (facebook.com/sarmacja) oraz profil „Księstwo Sarmacji” na Twitterze (twitter.com/sarmacja) są oficjalnymi profilami Księstwa Sarmacji.
   2. Profile są odpowiedzialne za niezwłoczne informowanie o najważniejszych wydarzeniach w Księstwie Sarmacji oraz przypominanie o trwających wyborach, referendach i ogólnosarmackich sondach.
   3. Redaktorów profili powołuje i odwołuje Minister Informacji. Minister może przydzielać każdemu z redaktorów zakresy tematyczne, w ramach których będą zobowiązani publikować.

   § 17. [Przepisy końcowe]

   1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r.
   2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

   (—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
   Kanclerz.

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny