Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 8096 [X]

Almera, dnia 31 grudnia 2015 r.

Ordonans Króla Baridasu

o Autonomii Tokugawy (uchylony)

My, Tomasz Ivo Hugo,

książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli,

 

w trosce o dziedzictwo Cesarstwa Tokugawy i łącząc się w oburzeniu z Tymi, którzy słyszą, 菊仁 (Kikuhito) nieludzkim traktowaniem mieszkańców Wysp Archipelagu Tokugawy przez władze Wszechcaratu Angstrem, wysłuchawszy ich prośby, by kontynuować najlepsze tradycje Cesarstwa Tokugawy w ramach Królestwa Baridasu,

ustanawiamy, co następuje:

 

Rozdział I

 

第一章

 

Autonomia Tokugawy

 

Artykuł 1. [Autonomia Tokugawy]

 1. Tworzy się Autonomię Tokugawy, działającą na mocy i w granicach prawa.
 2. Autonomia Tokugawy jest autonomiczną częścią Królestwa Baridasu.
 3. Terytorium Autonomii Tokugawy stanowią dwie wyspy, leżące na południe od Królewskiego Miasta Almery.
 4. Autonomia Tokugawy, jej Władze i członkowie społeczeństwa, uznają zwierzchność Króla.
 5. Alternatywną nazwą dla Autonomii Tokugawy jest 徳川の自治 (Tokugawa-no jichi).
 6. Autonomia Tokugawy dba oraz kultywuje tradycje Cesarstwa Tokugawy.
 7. Językami urzędowymi Tokugawy są język polski i język japoński.
 8. Pierwszym Tennō Autonomii Tokugawy ustanawiamy Vladimira Ivanovitsš ik Lihtenštán [AD867], jako Kikuhito.

Artykuł 2. [Terytorium i stolica]

 1. Stolicą Autonomii Tokugawy jest Miasto Zwierciadła Amaterasu (天照の鏡市, Amaterasu-no kagami-shi).
 2. Terytorium Autonomii Tokugawy składa się z Wysp: Króla (王の島 (ou no shima)) oraz Buddy (仏陀島, Hotokeshima).
 3. Szczegóły terytorium określa załącznik.

Artykuł 3. [Symbole]

 1. Barwami Autonomii Tokugawy są kolory biały i zielony, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach o jednakowej szerokości, z których górny i dolny są koloru zielonego, zaś środkowy biały. Pośrodku pasów znajduje się jedenaście Koniczyn Aoi ułożonych w okrąg. Flagą Autonomii Tokugawy jest prostokąt o barwach Autonomii Tokugawy, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
 2. Monem (herbem) Autonomii Tokugawy jest Koniczyna Aoi 三葉葵 (Mitsuba aoi).
 3. Szczegóły monu określa załącznik.

 

Rozdział II

 

第二章

 

Władze i prawo

Artykuł 4. [Władza i prawo Autonomii]

 1. Władza w Autonomii Tokugawy dzieli się na: wykonawczą, ustawodawczą, kontrolą oraz egzaminacyjną.
 2. Władzę sprawują:
  1. wykonawczą – Siogun (将軍),
  2. ustawodawczą – Zgromadzenie Narodowe (国民議会, Kokumin gikai),
  3. kontrolną – Tennō (天王),
  4. egzaminacyjną – Rada Dwóch (二つの協議会, Futatsu no kyōgi-kai).
 3. Prawo Autonomii Tokugawy stanowią, kolejno w hierarchii ważności: niniejszy kodeks, ustawy (法律, hōritsu), rozporządzenia (条例, jōrei) oraz prawo zwyczajowe i naturalne.
 4. Odpowiednie organy wydają postanowienia w zakresie realizacji swoich kompetencji.

 

Rozdział III

 

第三章

 

Tennō

Artykuł 5. [Tennō]

 1. Głową Autonomii Tokugawy jest Tennō,
 2. Poddani Tokugawy dbają o dobre imię Tennō. Tennō jest najwyższym dobrem Autonomii.
 3. Tennō wyznacza swojego następcę.
 4. Tennō samodzielnie przyjmuje do grona poddanych, a za zgodą Sioguna, z tego grona usuwa.

Artykuł 6. [Opróżnienie tronu]

Tron może zostać opróżniony w przypadku:

 1. śmierci,
 2. abdykacji,
 3. trwałego opuszczenia Autonomii Tokugawy,
 4. nieuczestniczenia w życiu Autonomii Tokugawy przez ponad 30 dni.2. Opróżnienie tronu stwierdza Siogun.

 

Rozdział IV

 

第四章

 

Siogun

Artykuł 7. [Siogun]

 1. Siogun jest najbliższym współpracownikiem Tennō i jego najwierniejszym sługą
 2. Siogun Jest najwyższym dowódcą wszelkich sił paramilitarnych na terenie Autonomii Tokugawy i reprezentuje Autonomię Tokugawy poza jej granicami.
 3. Siogun zastępuje Tennō w przypadku jego nieobecności i wyznacza następcę przypadku braku wyznaczonego następcy Tennō, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.
 4. Siogun przewodzi obradom Zgromadzenia Narodowego i podpisuje ustawy.
 5. Siogun wydaje rozporządzenia.

Artykuł 8. [Wybór Sioguna]

Sioguna wybiera i odwołuje Zgromadzenie Narodowe większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

Rozdział V

 

第五章

 

Organy kolegialne

Artykuł 9. [Zgromadzenie Narodowe]

 1. Zgromadzenie Narodowe składa się ze wszystkich poddanych.
 2. Zgromadzenie Narodowe uchwala ustawy.
 3. Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzje większością głosów.

Artykuł 10. [Rada Dwóch]

 1. Rada Dwóch składa się z dwóch członków przez Tennō wyznaczonych, a w przypadku niemożności ich wyznaczenia, w skład Rady wchodzą, kolejno:
  1. Siogun,
  2. Tennō.
 2. Rada Dwóch może zwiększyć na okres 30 dni wagę głosu poddanego w Zgromadzeniu Narodowym w zamian za zasługi dla Autonomii Tokugawy z zastrzeżeniem, że waga głosu nie może być wyższa niż 5,
 3. Rada Dwóch może unieważnić ustawy i rozporządzenia w ciągu tygodnia od jego wydania, jeżeli zostały wydane z pogwałceniem istniejących zasad oraz procedur.

 

Rozdział VI

 

第六章

 

Przepisy końcowe

Artykuł 11. [Tryb zmiany]

Zmiana niniejszego Ordonansu może nastąpić na wniosek Zgromadzenia Narodowego po uzyskaniu sankcji: Tennō oraz Sioguna.

Artykuł 12. [Przepisy końcowe]

Niniejszy Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Rozdział I
第一章
Autonomia Tokugawy


Artykuł 1. [Autonomia Tokugawy]


   1. Tworzy się Autonomię Tokugawy, działającą na mocy i w granicach prawa.

   2. Autonomia Tokugawy jest autonomiczną częścią Królestwa Baridasu.

   3. Terytorium Autonomii Tokugawy stanowią dwie wyspy, leżące na południe od Królewskiego Miasta Almery.

   4. Autonomia Tokugawy, jej Władze i członkowie społeczeństwa, uznają zwierzchność Króla.

   5. Alternatywną nazwą dla Autonomii Tokugawy jest 徳川の自治 (Tokugawa-no jichi).

   6. Autonomia Tokugawy dba oraz kultywuje tradycje Cesarstwa Tokugawy.

   7. Językami urzędowymi Tokugawy są język polski i język japoński.

   4. Pierwszym Tennō Autonomii Tokugawy ustanawiamy
Vladimira Ivanovitsš ik Lihtenštán [AD867]
  , jako Kikuhito.


Artykuł 2. [Terytorium i stolica]


   1. Stolicą Autonomii Tokugawy jest Miasto Zwierciadła Amaterasu (天照の鏡市, Amaterasu-no kagami-shi).

   2. Terytorium Autonomii Tokugawy składa się z Wysp: Króla (王の島 (ou no shima)) oraz Buddy (仏陀島, Hotokeshima).

  3. Szczegóły terytorium określa załącznik.

Artykuł 3. [Symbole]


   1. Barwami Autonomii Tokugawy są kolory są kolory biały i zielony, ułożone w trzech poziomych, równoległych pasach o jednakowej szerokości, z których górny i dolny są koloru zielonego, zaś środkowy biały. Po środku pasów znajduje się jedenaście Koniczyn Aoi ułożonych w okrąg]. Flagą Autonomii Tokugawy jest prostokąt o barwach Autonomii Tokugawy, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.

   2. Monem (herbem) Autonomii Tokugawy jest Koniczyna Aoi 三葉葵 (Mitsuba aoi).

  3. Szczegóły monu określa załącznik.

Rozdział II
第二章
Władze i prawo


Artykuł 4. [Władza i prawo Autonomii]


    • 1) wykonawczą – Siogun (将軍),

     2) ustawodawczą – Zgromadzenie Narodowe (国民議会, Kokumin gikai),

     3) kontrolną – Tennō (天王),

    4) egzaminacyjną – Rada Dwóch (二つの協議会, Futatsu no kyōgi-kai).
  • 1. Władza w Autonomii Tokugawy dzieli się na: wykonawczą, ustawodawczą, kontrolą oraz egzaminacyjną.

   2. Władzę sprawują:

   3. Prawo Autonomii Tokugawy stanowią, kolejno w hierarchii ważności: niniejszy kodeks, ustawy (法律, hōritsu), rozporządzenia (条例, jōrei) oraz prawo zwyczajowe i naturalne.

  4. Odpowiednie organy wydają postanowienia w zakresie realizacji swoich kompetencji.

Rozdział III
第三章
Tennō


Artykuł 5. [Tennō]

   1. Głową Autonomii Tokugawy jest Tennō,

   2. Poddani Tokugawy dbają o dobre imię Tennō. Tennō jest najwyższym dobrem Autonomii.

   3. Tennō wyznacza swojego następcę.

  4. Tennō samodzielnie przyjmuje do grona poddanych, a za zgodą Sioguna, z tego grona usuwa.

Artykuł 6. [Opróżnienie tronu]

   • 1) śmierci,

    2) abdykacji,

    3) trwałego opuszczenia Autonomii Tokugawy,

   4) nieuczestniczenia w życiu Autonomii Tokugawy przez ponad 30 dni.
 • 1. Tron może zostać opróżniony w przypadku:2. Opróżnienie tronu stwierdza Siogun.

Rozdział IV
第四章
Siogun


Artykuł 7. [Siogun]


   1. Siogun jest najbliższym współpracownikiem Tennō i jego najwierniejszym sługą

   2. Siogun Jest najwyższym dowódcą wszelkich sił paramilitarnych na terenie Autonomii Tokugawy i reprezentuje Autonomię Tokugawy poza jej granicami.

   4. Siogun zastępuje Tennō w przypadku jego nieobecności i wyznacza następcę przypadku braku wyznaczonego następcy Tennō, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.

   5. Siogun przewodzi obradom Zgromadzenia Narodowego i podpisuje ustawy.

  6. Siogun wydaje rozporządzenia.

Artykuł 8. [Wybór Sioguna]


Sioguna wybiera i odwołuje Zgromadzenie Narodowe większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V
第五章
Organy kolegialne


Artykuł 9. [Zgromadzenie Narodowe]


 1. Zgromadzenie Narodowe składa się ze wszystkich poddanych.
 2. Zgromadzenie Narodowe uchwala ustawy.
 3. Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzje większością głosów.

Artykuł 10. [Rada Dwóch]
 1. Rada Dwóch składa się z dwóch członków przez Tennō wyznaczonych, a w przypadku niemożności ich wyznaczenia, w skład Rady wchodzą, kolejno:
  1. Siogun,
  2. Tennō.
 2. Rada Dwóch może zwiększyć na okres 30 dni wagę głosu poddanego w Zgromadzeniu Narodowym w zamian za zasługi dla Autonomii Tokugawy z zastrzeżeniem, że waga głosu nie może być wyższa niż 5.
 3. Rada Dwóch może unieważnić ustawy i rozporządzenia w ciągu tygodnia od jego wydania, jeżeli zostały wydane z pogwałceniem istniejących zasad oraz procedur.
Rozdział VI
第六章
Przepisy końcowe


Artykuł 11. [Tryb zmiany]


Zmiana niniejszego Ordonansu może nastąpić na wniosek Zgromadzenia Narodowego po uzyskaniu sankcji: Tennō oraz Sioguna.

Artykuł 12. [Przepisy końcowe]

Niniejszy Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny