Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8105 [X]

Grodzisk, dnia 2 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w sprawie określenia zasad emisji znaczków zleconych przez Rząd (uchylony)

Zarządzenie zostało uchylone na mocy wyroku Trybunału Koronnego uznającego je za niezgodne z aktem wyższego rządu.

 

§ 1. [Zlecenie emisji znaczków]

 1. Zlecenie PB emisji znaczków w ramach określonego limitu następuje z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania znaczków kierownik PB lub Szef SUSPENS niezwłocznie informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zleca odpłatne wykonanie znaczków innemu grafikowi.
 3. Zlecenia wykonania znaczków mogą być realizowane z pominięciem grafików PB oraz dotyczą znaczków obiegowych, okolicznościowych, limitowanych edycji oraz znaczków dla kolekcjonerów.

§ 2. [Sprzedaż znaczków]

 1. Znaczki, o których mowa w art. 1 ust. 3 mogą być sprzedawane na licytacji poza PB.
 2. Do sprzedaży na giełdzie rezerwuje się 10% ilości znaczków przewidzianych do emisji.
 3. Sprzedaż na giełdzie prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Dochód ze sprzedaży znaczków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowi dochód Rady Ministrów.

§ 3. [Limity]

 1. W zakresie ustalonym Ustawą Sejmu nr 259 o SUSPENS, oraz zgodnie z art. 6 ust. 9 tej ustawy określa się limit sprzedaży znaczków zlecanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. Znaczki obiegowe zlecane do emisji nie częściej niż raz w miesiącu – limit do 10% ilości emitowanych znaczków na jednego mieszkańca.
 3. Znaczki okolicznościowe obejmują serię znaczków w ilości do 5 różnych znaczków – limit 1 seria znaczków na jednego mieszkańca przy emisji 30 znaczków w serii.
 4. Znaczki limitowane – limit 1 znaczek na jednego mieszkańca przy emisji 10 znaczków.
 5. Znaczki kolekcjonerskie – sprzedawane wyłącznie w ramach wykupionego abonamentu. Limit sprzedaży określony zostanie po wykupieniu abonamentu przez min. 5 kolekcjonerów.
 6. Znaczki, o których mowa w ust. 3 – 5 obejmują zlecanie do emisji nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 4. [Przypisy końcowe]

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Laurencjusz MaHi at Atera,
Podkanclerzy-Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny