Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 8120 [X]

Srebrny Róg, dnia 5 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Lorda Koadiutora nr 1/2016

o trybie i zasadach określania wysokości wynagrodzeń

Na podstawie art. 4. ust. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2015 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dnia 30. lipca 2015 r. ustala się o następujący tryb i zasadach określania wysokości wynagrodzeń:

Art. 1. [Zasady wypłat wynagrodzeń i określanie ich wysokości]

 1. Wypłatą wynagrodzeń dla urzędników Królestwa Teutonii ujętych w Rejestrze Urzędników zajmuje się członek Rady Królestwa Teutonii właściwy do spraw finansów.
 2. Wynagrodzenia urzędników wypłaca się według wzoru P = (D x S), gdzie P - pensja, D - ilość przepracowanych dni w danym okresie, S - Stawka dzienna.
 3. Ustawa się następujące stawki dzienne:
  a) stawka dla członków Rady Królestwa Teutonii wynosi 350 lt,
  b) stawka dla Króla Teutonii wynosi 350 lt,
  c) stawka dla pozostałych urzędników wynosi 300lt
 4. Wynagrodzenia nie kumulują się. W przypadku sprawowania przez urzędnika więcej niż jednej funkcji, jego wynagrodzenie oblicza się w ten sposób, że do kwoty najwyższego wynagrodzenia za sprawowaną funkcję dodaję się połowę każdego kolejnego wynagrodzenia za sprawowaną funkcję.
 5. Wynagrodzenia za wykonane zlecenia dla Królestwa Teutonii, o ile nie zostały wcześniej uzgodnione z wykonawcą, wypłaca się w przedziale od 1 000lt do 100 000 lt. O kwocie każdorazowo decyduje członek Rady Królestwa właściwy do spraw finansów.
 6. Wynagrodzenia wypłaca się do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 7. W przypadku, gdy urzędnik nie wywiązał się z powierzonych obowiązków, Lord Ekonom, na wniosek Lorda Koadiutora, może wypłacić danemu funkcjonariuszowi jedynie trzecią część należnej mu pensji.

Art. 2. [Premia]

 1. Premia jest dodatkiem finansowym do wynagrodzenia.
 2. Premią przyznaje Lord Koadiutor funkcjonariuszom Królestwa Teutonii, którzy są ujęci w Rejestrze Urzędników, w wysokości nie wyższej niż 10 000 lt.
 3. Premię przyznaje się za ponadprzeciętne wywiązanie się z powierzonych obowiązków.
 4. Król Teutonii przyznaje premię Lordowi Koadiutorowi za ponadprzeciętne wywiązanie się z powierzonych obowiązków w wysokości nie wyższej niż 10 000 lt.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Lorda Ekonoma nr 1/2015 o trybie i zasadach określania wysokości wynagrodzeń z dnia 30 lipca 2015 r.

(—) Albert hr. Felimi-Liderski
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny