Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 8124 [X]

Srebrny Róg, dnia 6 stycznia 2016 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 2/2016

w sprawie organizacji Rady Królestwa

Na podstawie Art. 16. Ust. 1. Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r., Art. 1. Edyktu Króla Teutonii nr 1/2016 o delegacji kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 4 stycznia 2016 r. oraz Art. 2. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r. ustala się nastepującą organizację Rady Królestwa:

Art. 1. [Przedmiot postanowienia]

W celu właściwego wykonywania obowiązków Lorda Koadiutora powołuje się Radę Królestwa, jako organ pomocniczy przy Lordzie Koadiutorze.

Art. 2. [Lord Ekonom]

  1. Tworzy się urząd Lorda Ekonoma, jako urząd właściwy do spraw finansów Królestwa Teutonii.
  2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
    1. nadaje się uprawnienia do rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem kontrasygnaty Lorda Koadiutora.
    2. powierza się prowadzenie Rejestru Funkcjonariuszy Teutońskich, wypłatę wynagrodzeń funkcjonariuszom teutońskim, wypłatę dotacji i subwencji państwowych, zarządzanie finansami i gospodarką Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Regulacje szczegółowe]

  1. Członków Rady Królewskiej powołuje i odwołuje Lord Koadiutor na drodze postanowienia.
  2. Żeńskim odpowiednikiem tytułu Lorda jest tytuł Lady i stosuje się go odpowiednio.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Albert hr. Felimi-Liderski,
Lord Koadiutor.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny