Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8140 [X]

Eldorat, dnia 14 stycznia 2016 r.

Ustawa konstytucyjna Kapituły Konsulatu Sclavinii

o uregulowaniu stanów wyjątkowych

Art. 1.

Dodaje się po art. V Konstytucji Sclavinii z 1 kwietnia 2015 r. art. VI w następującym brzmieniu: "Gdy zachodzą nadzwyczajne okoliczności, skutkujące znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne Konsulatu Sclavinii, Kapituła, w drodze uchwały, ogłasza stan wyjątkowy i powołuje Pierwszego Krzyżowca. Konsulowie opróżniają swoje urzędy z dniem ogłoszenia stanu wyjątkowego. Podczas jego trwania, nie przeprowadza się wyboru Konsulów, a Pierwszy Krzyżowiec pełni, w miejsce PRZYWÓDCY i Konsulów, ich określone prawem funkcje, obowiązki i kompetencje, oraz, jeżeli powołująca go uchwała tak stanowi, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy. Stan wyjątkowy kończy się wraz z upływem jednego miesiąca od jego ogłoszenia, wskutek złożenia rezygnacji przez Pierwszego Krzyżowca lub stwierdzenia przez właściwy organ władzy państwowej utraty funkcji przez Pierwszego Krzyżowca. Niezwłocznie po zakończeniu stanu wyjątkowego Marszałek Kapituły przeprowadza wybór Konsulów. Pierwszy Krzyżowiec opróżnia swój urząd z dniem dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę. Po zakończeniu stanu wyjątkowego, do momentu dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę, Pierwszy Krzyżowiec lub, jeżeli właściwy organ władzy państwowej stwierdził utratę funkcji przez Pierwszego Krzyżowca, Marszałek Kapituły działa, w przypadkach niecierpiących zwłoki, w zastępstwie Konsulów”. Numerację pozostałych artykułów zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zastępując Konsulów:
(—) Młynek mar. Kawowy,
PRZYWÓDCA

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny