Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8148 [X]

Eldorat, dnia 15 stycznia 2016 r.

Ustawa Kapituły

o ochronie pryncypiów

Chcąc wypaczeniom demokracji - skutecznie zapobiegać; przewinienia przeciwko Narodom - bezwzględnie karać; Ostateczną Krucjatę - eskalować; sprawiedliwość - krwawo zaprowadzić; wolność - zapewnić zbiorowości i jednostkom; powrót anarchii - efektywnie powstrzymywać; konstytucyjną autonomię - do cna wykorzystać; zamordyzm - rozsądnie dozować, uchwalamy, co następuje:

Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]

Ustawa niniejsza stanowi przepisy porządkowe Konsulatu Sclavinii w rozumieniu prawa państwowego.

Artykuł 2. [Wykroczenia]

Ustala się następujące wykroczenia:

  1. Przywłaszczenie sobie własności intelektualnej stanowiącej sclavińskie dziedzictwo wielonarodowe, które obejmuje wszelkie istotne dla sclavińskiej tożsamości twory kultury powstałe od 2007 r.
  2. Uporczywe działania przeciwko koherentnemu charakterowi Konsulatu Sclavinii.
  3. Znieważenie jednego lub wszystkich następujących: Konsulatu Sclavinii i jego prawnych poprzedników, króla, konsulów, narodów Sclavinii oraz Ostatecznej Krucjaty wraz z jej uczestnikami.
  4. Ujawnianie treści poufnych obrad władz Konsulatu Sclavinii, w szczególności zaś tajnych posiedzeń Kapituły i narad konsulów.
  5. Działania na rzecz pomniejszenia samorządności Konsulatu Sclavinii.
  6. Łamanie postanowień i decyzji wydawanych dla wykonania niniejszej ustawy.

Artykuł 3. [Kary porządkowe]

Za wykroczenia wymierza się kary porządkowe przewidziane przez prawo państwowe. Za wykroczenia można wymierzyć karę dodatkową - czasowe lub permanentne wykluczenie z Kapituły.

Artykuł 4. [Wymierzanie sprawiedliwości]

  1. Wykonanie niniejszej ustawy zapewniają konsulowie lub wyznaczeni przez nich urzędnicy, działając jako pozasądowy organ sprawiedliwości Konsulatu Sclavinii.
  2. Wykonujący niniejszą ustawę posiadają uprawnienia do: (1) wymierzania i egzekwowania kar, (2) wnioskowania do odpowiednich organów państwa o wyegzekwowanie kar porządkowych, (3) wnioskowania w imieniu Konsulatu Sclavinii do sądów państwowych w sprawach karnych i cywilnych, (4) moderowania forum Konsulatu Sclavinii.

Artykuł 5. [Odwołanie]

Od kar wymierzonych na podstawie niniejszej ustawy przysługuje odwołanie do Trybunału Koronnego w czasie odbywania kary.

Artykuł 6. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie tydzień po ogłoszeniu.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny