Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8157 [X]

Eldorat, dnia 16 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy

o administracji konsularnej

Rozdział I.
ADMINISTRACJA KONSULARNA

Art. 1. [Rola ustrojowa administracji]

Administracja konsularna, pod kierownictwem Konsulów, kształtuje i organizuje życie publiczne Konsulatu Sclavinii, wykonując w tym celu zadania przewidziane prawem.

Art. 2. [Struktura administracji]

Administracja konsularna jest zorganizowana w departamenty, kierowane przez radców stanu.

Art. 3. [Hierarchia służbowa]

  1. Radcowie stanu są powoływani oraz odwoływani przez Konsulów, wykonują przewidziane prawem zadania, wykonują lub zlecają urzędnikom administracji konsularnej wykonywanie przewidzianych prawem zadań kierowanych przez nich departamentów, oraz realizują, w zakresie swej właściwości, cele administracji konsularnej wyznaczone przez Konsulów.
  2. Urzędnicy administracji konsularnej wchodzą w skład poszczególnych departamentów i są powoływani oraz odwoływani przez kierujących nimi radców stanu; wykonują przewidziane prawem zadania oraz zadania zlecone przez radcę stanu kierującego departamentem, w skład którego wchodzą.

Art. 4. [Zastępstwo]

  1. Konsul zastępuje nieobecnego radcę stanu.
  2. Konsul pełni obowiązki radcy stanu, którego stanowisko wakuje.
  3. Radca stanu zastępuje podlegającego mu nieobecnego urzędnika administracji konsularnej.
  4. Nieobecnym jest, kto nie wykonuje swoich obowiązków przez co najmniej 24 godziny.

Rozdział II.
DEPARTAMENT FINANSÓW

Art. 5. [Departament Finansów]

Departament Finansów jest jednostką organizacyjną (departamentem) administracji konsularnej, kierowaną przez radcę stanu ds. finansów.

Art. 6. [Zarządzanie finansami]

Departament Finansów zarządza rachunkami bankowymi stanowiącymi własność Konsulatu Sclavinii i zapewnia obsługę finansów publicznych, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń należnych funkcjonariuszom publicznym.

Art. 6a. [Rejestr administracji publicznej]

Departament Finansów prowadzi i, nie rzadziej niż raz na miesiąc, podaje do wiadomości publicznej rejestr administracji publicznej, zawierający w szczególności: (1) wykaz funkcjonariuszy publicznych wraz ze (2) sprawowanymi przez nich urzędami i stanowiskami, a ponadto (3) wykaz urzędów i stanowisk wakujących.

(art. 6a dodany rozporządzeniem Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy o finansach publicznych z dnia 20 stycznia 2016 r.)

Art. 7. [Pobieranie podatków]

Departament Finansów pobiera ustanowione prawem grzywny i podatki. Radca stanu ds. finansów lub urzędnik administracji konsularnej wchodzący w skład Departamentu Finansów, któremu radca stanu ds. finansów zlecił wykonywanie zadań Departamentu Finansów, o których mowa w niniejszym artykule, jest poborcą podatkowym w rozumieniu prawa państwowego.

Art. 8. [Zarządzanie municypiami]

Departament Finansów zapewnia utrzymanie municypiów na stałym, określonym przez radcę stanu ds. finansów, poziomie industrializacji oraz nieustanną dostępność posiłków w ich kantynach.

Art. 9. [Kierowanie bankiem konsularnym]

Departament Finansów kieruje Sclavińskim Konsularnym Bankiem Kredytowym. Działalność Banku reguluje rozporządzenie Konsulów.

Rozdział III.
DEPARTAMENT OSADNICTWA

Art. 10. [Departament Osadnictwa]

Departament Osadnictwa jest jednostką organizacyjną (departamentem) administracji konsularnej, kierowaną przez radcę stanu ds. osadnictwa.

Art. 11. [Cele Departamentu Osadnictwa]

Departament Osadnictwa działa w sprawach związanych z użytkowaniem gruntów na terytorium Konsulatu Sclavinii i obrotem nimi.

Art. 12. [Prowadzenie obrotu gruntami]

Departament Osadnictwa, na zasadach określonych prawem: (1) wprowadza i wycofuje grunty z obrotu, (2) zawiera, wypowiada i stwierdza wygaśnięcie umów użytkowania wieczystego gruntów.

Art. 13. [Ewidencja gruntowa]

Departament Osadnictwa prowadzi i podaje do wiadomości publicznej ewidencję gruntową, zawierającą w szczególności: (1) wykaz miejscowości Konsulatu Sclavinii, (2) wykaz gruntów na jego terytorium, z uwzględnieniem ich rodzajów, (3) informacje o użytkownikach poszczególnych gruntów, (4) informacje o wysokości podatków i opłat należnych od poszczególnych gruntów, (5) informacje o terminie należności podatków i opłat od poszczególnych gruntów, (6) informacje o siłach głosów przysługujących użytkownikom gruntów zasiadającym w Kapitule i radach miejscowości.

Rozdział IV.
DEPARTAMENT CYFROWEJ KRUCJATY

Art. 14. [Departament Cyfrowej Krucjaty]

Departament Cyfrowej Krucjaty jest jednostką organizacyjną (departamentem) administracji konsularnej, kierowaną przez radcę stanu ds. infrastruktury.

Art. 15. [Zarządzanie systemami]

Departament Cyfrowej Krucjaty tworzy, utrzymuje i rozwija systemy informatyczne Konsulatu Sclavinii, a także umożliwia ich właściwe wykorzystanie przez władze publiczne i mieszkańców Konsulatu Sclavinii.

Art. 16. [Systemy zastępujące administrację]

Rozporządzenie Konsulów może stanowić o wykonywaniu, w sposób automatyczny, niektórych zadań administracji konsularnej przez systemy informatyczne Konsulatu Sclavinii.

Rozdział V.
DEPARTAMENT KULTURY

Art. 17. [Departament Kultury]

Departament Kultury jest jednostką organizacyjną (departamentem) administracji konsularnej, kierowaną przez radcę stanu ds. kultury.

Art. 18. [Cele Departamentu Kultury]

Departament Kultury sprawuje pieczę nad życiem kulturalnym i sportowym Konsulatu Sclavinii oraz wspomaga sclavińskich działaczy kulturalnych i sportowych.

Art. 19. [Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych]

Departament Kultury organizuje uroczystości Konsulatu Sclavinii oraz jego wydarzenia kulturalne i sportowe.

Art. 20. [Administrowanie kanałem IRC]

Radca stanu ds. kultury jest administratorem kanału IRC Konsulatu Sclavinii.

Art. 21. [Głos Sclavinii]

  1. Radca stanu ds. kultury jest redaktorem naczelnym Głosu Sclavinii.
  2. Radca stanu ds. kultury zatrudnia i zwalnia redaktorów Głosu Sclavinii. Redaktorzy Głosu Sclavinii nie są urzędnikami administracji konsularnej.

Art. 22. [Związki sportowe]

Konsulowie ustanawiają, w drodze rozporządzenia, związki sportowe Konsulatu Sclavinii. Na ich czele stoi, z urzędu, radca stanu ds. kultury.

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 23. [Ustanawianie departamentów]

Konsulowie ustanawiają, w drodze rozporządzenia, departamenty administracji konsularnej inne niż te, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Rozporządzenie określa nazwę departamentu, cele i obszar jego działalności oraz nazwę stanowiska kierującego nim radcy stanu.

Art. 24. [Uchylenie regulacji dotychczasowych]

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przestaje obowiązywać rozporządzenie Konsulów o administracji Konsulatu Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Art. 25. [Vacatio legis]

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny