Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 8162 [X]

Grodzisk, dnia 18 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

 

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]
Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:
Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy,
Asesorów Trybunału Koronnego,
Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
Przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
Szefa SUSPENS oraz pracowników instytucji wchodzących w skład SUSPENS,
Pracownikom CAPS LOCK,
Funkcjonariuszy służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.
Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]
Wynagrodzenie w wysokości 200 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Sekretarzom i podsekretarzom w Radzie Ministrów.
Wynagrodzenie w wysokości 300 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Ministrom w Radzie Ministrów,
Posłom na Sejm,
Prefektom,
Asesorom Trybunału Koronnego,
Pracownikom Administracji Rządowej tj. — pracownikom instytucji wchodzących w skład SUSPENS, pracownikom CAPS LOCK i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.
Dodatek służbowy w wysokości 100 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Podkanclerzym w Radzie Ministrów,
Wicemarszałkom Sejmu,
Podprefektowi Generalnemu,
Pracownikom Administracji Rządowej pełniącym 2 funkcję w jej ramach,
Osobom kierującym instytucją podległą SUSPENS, o ile instytucja ta ma minimum 2 pracowników.
Dodatek służbowy w wysokości 200 lt za każdy dzień pracu przysługuje:
Kanclerzowi,
Marszałkowi Sejmu,
Szefowi SUSPENS,
Marszałkowi Trybunału,
Prefektowi Generalnemu.
Funkcjonariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu każdej sprawowanej funkcji, z zastrzeżeniem przepisu ust. .
Suma miesięcznych wynagrodzeń funkcjonariusza nie może przekroczyć 35 000 lt, nie licząc premii, o których mowa w ustępie kolejnym.
Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek innych osób, zdecydować o wypłacie premii uznaniowej w wysokości nie przekraczającej 5000 lt.
Art. 3. [Termin]
Wynagrodzenie wypłaca się w terminie 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
Art. 4. [Przepis końcowy]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 19 czerwca 2014 r.

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:

 1. Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
 2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy,
 3. Asesorów Trybunału Koronnego,
 4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
 5. Przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
 6. Szefa SUSPENS oraz pracowników Administracji Rządowej tj. — pracownikom instytucji wchodzących w skład SUSPENS, pracownikom CAPS LOCK i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Wynagrodzenie w wysokości 200 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Sekretarzom i podsekretarzom w Radzie Ministrów.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 300 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Ministrom w Radzie Ministrów,
  2. Posłom na Sejm,
  3. Prefektom,
  4. Asesorom Trybunału Koronnego,
  5. Przedstawicielom dyplomatycznym Księstwa Sarmacji,
  6. Pracownikom Administracji Rządowej.
 3. Dodatek służbowy w wysokości 100 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
  1. Podkanclerzym w Radzie Ministrów,
  2. Wicemarszałkom Sejmu,
  3. Podprefektowi Generalnemu,
  4. Pracownikom Administracji Rządowej pełniącym drugą funkcję w jej ramach,
  5. Osobom kierującym instytucją podległą SUSPENS, o ile instytucja ta ma minimum 2 pracowników.
 4. Dodatek służbowy w wysokości 200 lt za każdy dzień pracu przysługuje:
  1. Kanclerzowi,
  2. Marszałkowi Sejmu,
  3. Szefowi SUSPENS,
  4. Marszałkowi Trybunału,
  5. Prefektowi Generalnemu.
 5. Funkcjonariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu każdej sprawowanej funkcji, z zastrzeżeniem przepisu art. 2. ust. 3. pkt 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.
 6. Suma miesięcznych wynagrodzeń funkcjonariusza nie może przekroczyć 35 000 lt, nie licząc premii, o których mowa w ustępie kolejnym.
 7. Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek innych osób, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nie przekraczającej 5000 lt.

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 19 czerwca 2014 r.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny