Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 8164 [X]

Grodzisk, dnia 18 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Kanclerza

o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim (uchylony)

 

Rozporządzenie Kanclerza
o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim
Art. 1 [Fundusz wsparcia]
Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustanawia się specjalny fundusz wsparcia inicjatyw o charakterze kronikarskim, zwanych dalej kronikami.
Art. 2 [Inicjatywy o charakterze kronikarskim]
Za kronikę uznaje się każdą publikację, która prezentuje wydarzenia mające miejsce w Księstwie Sarmacji i związane z Księstwem Sarmacji w sposób chronologicznie uporządkowany i opisany właściwymi datami.
Art. 3 [Wsparcie inicjatyw]
1. Każda kronika otrzymuje z funduszu wsparcia dofinansowanie w wysokości 500 lt za każde otrzymane serce.
2. Wysokość jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 15000 lt.
3. Kroniki dokumentujące wydarzenia starsze niż 3 miesiące  otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości od 5000 lt do 15000 lt.
4. O zakwalifikowaniu się kroniki do wypłaty środków decyduje Państwowy Komitet Oceny Jakości.
5. Rozliczenie serc i wypłata wsparcia następuje w 30 dni od dnia publikacji kroniki.
Art. 4 [Przepis końcowy]
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

§ 1. [Fundusz wsparcia]

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. ustanawia się specjalny fundusz wsparcia inicjatyw o charakterze kronikarskim, zwanych dalej kronikami.

§ 2. [Kroniki]

Za kronikę uznaje się publikację, która prezentuje wydarzenia mające miejsce w Księstwie Sarmacji i związane z Księstwem Sarmacji w sposób chronologicznie uporządkowany i opisany właściwymi datami.

(§ 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 lipca 2016 r.)

§ 3. [Wsparcie kronik]

  1. Każda kronika otrzymuje z funduszu wsparcia dofinansowanie w wysokości 400 lt za każde otrzymane serce.
  2. Wysokość jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 10000 lt.
  3. Kroniki dokumentujące wydarzenia starsze niż 3 miesiące otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości od 2000 lt do 10000 lt.
  4. O zakwalifikowaniu się kroniki do wypłaty środków decyduje Rada Ministrów
  5. Rozliczenie serc i wypłata wsparcia następuje w 30 dni od dnia publikacji kroniki.

(§ 3 ust. 1–3 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 4 lipca 2016 r.)

(§ 3 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zmiany Zarządzenia o centralnym wsparciu inicjatyw o charakterze kronikarskim z dnia 18 lipca 2016 r.)

§ 4. [Przepis końcowy]

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Dalek Caan von Thorn-Skaro,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny