Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8170 [X]

Eldorat, dnia 20 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy

o finansach publicznych

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Dysponowanie finansami]

 1. Konsulowie dysponują swobodnie środkami finansowymi Konsulatu Sclavinii.
 2. Radca stanu dysponuje środkami finansowymi Konsulatu Sclavinii w takim zakresie, w jakim jest to wskazane dla realizacji zadań kierowanego przezeń departamentu administracji konsularnej.

Art. 2. [Obowiązek informowania]

 1. Dokonawszy z rachunku bankowego będącego własnością Konsulatu Sclavinii przelewu na rachunek bankowy niebędący własnością Konsulatu Sclavinii, funkcjonariusz publiczny niezwłocznie zawiadamia Departament Finansów.
 2. Nie stosuje się przepisu ust. 1, gdy funkcjonariusz publiczny dokonał przelewu w celu realizacji przepisu ustawy lub wydanego do niej rozporządzenia.

Art. 3. [Systemy informatyczne]

 1. Korzystanie z całości lub niektórych funkcjonalności systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii może być warunkowane uiszczeniem opłaty.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, może być pobierana przez systemy informatyczne Konsulatu Sclavinii automatycznie.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa w drodze działań faktycznych Departament Cyfrowej Krucjaty.
 4. Jeżeli obciążony pobraną automatycznie opłatą nie został uprzednio poinformowany o możliwości jej pobrania oraz jej wysokości, Departament Finansów zwraca mu pobraną kwotę.
 5. Departament Cyfrowej Krucjaty wprowadza do systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii funkcjonalności mogące powodować poniesienie wydatków przez Konsulat Sclavinii jedynie z upoważnienia zawartego w ustawie lub wydanym do niej rozporządzeniu, bądź też z upoważnienia Konsulów.
 6. Nie stosuje się przepisów ustępów poprzedzających do systemów informatycznych Konsulatu Sclavinii wykonujących, na podstawie ustawy lub wydanego do niej rozporządzenia, zadania administracji konsularnej w sposób automatyczny.

Rozdział II.
PODATKI I OPŁATY

Art. 4. [Opłata od użytkowania gruntu]

 1. Co miesiąc użytkownik gruntu obowiązany jest uiścić opłatę od użytkowania gruntu, której wysokość określa ustawa lub organ wskazany ustawą, w drodze nią określonej.
 2. Jeżeli użytkownik gruntu nie uiści opłaty od użytkowania gruntu w terminie, ani też w ciągu trzydziestu dni następujących, Departament Finansów pobiera ją z rachunków bankowych będących własnością użytkownika gruntu oraz niezwłocznie powiadamia Departament Osadnictwa, chyba, że to ów departament powiadomił go o nieuiszczeniu opłaty.

Art. 5. [Podatek gruntowy]

Departament Finansów pobiera co miesiąc podatek gruntowy w wysokości pięćdziesięciu tysięcy libertów z rachunków bankowych będących własnością niebędącego użytkownikiem gruntu właściciela instytucji mającej swą siedzibę w municypium Konsulatu Sclavinii.

Art. 6. [Podatek od nieaktywności]

 1. Departament Finansów pobiera co miesiąc podatek od nieaktywności z rachunków bankowych będących własnością zamieszkałego w municypium Konsulatu Sclavinii, który w ciągu miesiąca poprzedzającego pobranie podatku nie wypowiedział się przynajmniej raz, ani też nie otrzymał od Konsulów przynajmniej jednego punktu aktywnościowego.
 2. Wysokość podatku od nieaktywności wynosi dziesięć procent sumy środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. poprzedzającym.
 3. Nie pobiera się podatku od nieaktywności, jeśli jego wysokość wynosi mniej niż pięćset libertów.

Rozdział III.
WYNAGRODZENIA

Art. 7. [Maksymalna wysokość wynagrodzeń]

Rozporządzenie Konsulów ustala maksymalną wysokość wynagrodzeń przysługujących funkcjonariuszom publicznym pełniącym poszczególne urzędy i stanowiska.

Art. 8. [Ocena funkcjonariuszy]

 1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później, niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca włącznie, Departament Finansów przeprowadza indywidualną ocenę poszczególnych funkcjonariuszy publicznych przez Kapitułę.
 2. Oceny przyznane funkcjonariuszom publicznym przez poszczególnych członków Kapituły są niejawne.
 3. Średnią ocen przyznanych przez członków Kapituły poszczególnym funkcjonariuszom publicznym, niezwłocznie po zakończeniu oceny, Departament Finansów podaje do wiadomości publicznej.

Art. 9. [Przyznawanie wynagrodzeń]

 1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny funkcjonariuszy publicznych, radca stanu ds. finansów przyznaje im, w drodze decyzji, wynagrodzenia w wysokości iloczynu przysługującego mu wynagrodzenia maksymalnego oraz ilorazu średniej ocen przyznanych im przez członków Kapituły i oceny maksymalnej.
 2. Jeżeli funkcjonariusz publiczny pełnił swą funkcję krócej, niż przez cały miesiąc kalendarzowy, za który przyznawane jest wynagrodzenie, jego wysokość pomniejsza się proporcjonalnie.
 3. Jeżeli funkcjonariusz publiczny pełnił w ciągu miesiąca kalendarzowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie, więcej niż jedną funkcję, przyznaje mu się najwyższe z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających.
 4. Jeżeli wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających jest niższe niż dwa i pół tysiąca libertów, nie przyznaje się go.

Art. 10. [Wypłata wynagrodzeń]

Niezwłocznie po przyznaniu wynagrodzeń przez radcę stanu ds. finansów, wypłaca je Departament Finansów.

Rozdział IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 11. [Programy proaktywnościowe]

Rozporządzenie Konsulów może stanowić o przeznaczaniu środków finansowych Konsulatu Sclavinii na działania zmierzające do wynagradzania i zachęcania do aktywności na terytorium Konsulatu Sclavinii.

Art. 12. [Uchylenie przepisów dotychczasowych]

Uchyla się rozporządzenie Konsulów z mocą ustawy o podatkach z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Art. 13. [Nowelizacja przepisów dotychczasowych]

Dodaje się po art. 6 rozporządzenia Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy o administracji konsularnej z dnia 16 stycznia 2016 r. art. 6a, zatytułowany „Rejestr administracji publicznej”, w następującym brzmieniu: „Departament Finansów prowadzi i, nie rzadziej niż raz na miesiąc, podaje do wiadomości publicznej rejestr administracji publicznej, zawierający w szczególności: (1) wykaz funkcjonariuszy publicznych wraz ze (2) sprawowanymi przez nich urzędami i stanowiskami, a także (3) wykaz urzędów i stanowisk wakujących”.

Art. 14. [Vacatio legis]

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życia dnia 30 stycznia 2016 roku.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny