Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 8220 [X]

Grodzisk, dnia 9 lutego 2016 r.

Zarządzenie Księcia

w sprawie tymczasowej organizacji Dworu Książęcego

My, Tomasz Ivo Hugo,

książę Sarmacji, król Baridasu, król Sclavinii, suweren Teutonii, pan w Grodzisku, etc. etc.

stanowimy co następuje:

 

§ 1.

1. Dwór Książęcy służy Księciu radą i pomocą w sprawach istotnych dla istnienia Księstwa, bez podziału na szczegółowe obowiązki przyznane niniejszym zarządzeniem.

2. Na czele Dworu Książęcego stoi Marszałek Dworu.

§ 2.

W skład Dworu Książęcego wchodzą:

1) Marszałek Dworu – odpowiedzialny w szczególności za kontakty zewnętrzne Dworu Książęcego, informowanie opinii publicznej o działaniach Dworu, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nieuzasadniającej regencji;

2) Sekretarz stanu ds. prawnych – odpowiedzialny w szczególności za przygotowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz przygotowanie ekspertyz prawnych;

3) Sekretarz stanu ds. heraldycznych – stojący na czele Heroldii Księstwa Sarmacji;

4) Sekretarz stanu ds. rodów – odpowiedzialny w szczególności za otaczanie rodów szczególną opieką i troską;

§ 3.

1. Książę może powierzyć poszczególnym członkom Dworu Książęcego wykonywanie zadań w jego imieniu.

2. Członkowie Dworu Książęcego mogą powoływać, za zgodą Księcia, pisarzy – do pomocy w powierzonych im zadaniach.

§ 4.

1. Heroldia Księstwa Sarmacji odpowiada za administrowanie tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi.
2. Heroldia Księstwa Sarmacji w szczególności:
1) prowadzi rejestr osób posiadających sarmacki tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
2) prowadzi rejestr lenn na terytorium Księstwa Sarmacji nadanych przez księcia,
3) prowadzi rejestr zezwoleń na posługiwanie się na terytorium Księstwa Sarmacji tytułami honorowymi oraz tytułami państw trzecich,
4) gromadzi wizerunki i opisy herbów szlachty i arystokracji Księstwa Sarmacji, a także herbów prowincji, ziem, miast i wsi znajdujących się na terytorium Księstwa Sarmacji,
5) w porozumieniu z Księciem i Radą Książęcą normuje zasady heraldyczne panujące na terytorium Księstwa Sarmacji i dba o poprawność herbów użytkowanych na jego terytorium.

§ 5.

1. Odwołujemy wszystkich dotychczasowych członków Dworu Książęcego.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
3. Zarządzenie traci moc prawną z chwilą uchylenia Postanowienia Księcia w sprawie powołania Regenta z dnia 8 lutego 2016 roku.
4. Zawiesza się Zarządzenie Księcia w sprawie konstytucji Dworu książęcego z dnia 11 listopada 2013 roku na czas obowiązywania niniejszego zarządzenia.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny