Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 8229 [X]

Eldorat, dnia 10 lutego 2016 r.

Rozporządzenie Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy

— Przepisy tymczasowe na okres reform

Rozdział I.
KAPITUŁA

Art. 1. [Przynależność do Kapituły]

W skład Kapituły wchodzą, na swój wniosek, obywatele sarmaccy spełniający warunek określony art. 5 ust. 3 ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku, którzy nie zostali pozbawieni przynależności do Kapituły przez Marszałka.

Art. 2. [Utrata przynależności]

Utrata przynależności do Kapituły następuje na wniosek zainteresowanego.

Art. 3. [Środki porządkowe]

 1. Marszałek może, w drodze postanowienia, wykluczyć osobę z udziału w obradach Kapituły na okres nie dłuższy niż tygodnia, jeżeli osoba ta narusza porządek obrad lub zasady współżycia społecznego w relacjach z innymi członkami Kapituły.
 2. Marszałek, w porozumieniu z Konsulami, może, w drodze postanowienia, wykluczyć osobę z udziału w obradach Kapituły na okres powyżej tygodnia lub pozbawić tę osobę przynależności do Kapituły, jeżeli uporczywie i rażąco narusza ona porządek obrad lub zasady współżycia społecznego w relacjach z innymi członkami Kapituły.

Art. 4. [Debata]

 1. Marszałek niezwłocznie zarządza debatę nad projektem ustawy bądź uchwały przedłożonym przez członka Kapituły.
 2. Zarządzając debatę, Marszałek określa długość jej trwania, mieszczącą się w przedziale od trzech do siedmiu dni.
 3. Zarządziwszy debatę, Marszałek niezwłocznie zawiadamia o tym członków Kapituły.

Art. 5. [Przedłużenie debaty]

 1. Marszałek przedłuża debatę na wniosek członka Kapituły.
 2. Marszałek może przedłużyć debatę z własnej inicjatywy.
 3. Przedłużając debatę, Marszałek określa okres, o jaki jest przedłużana.
 4. Debata może być przedłużana wielokrotnie.
 5. Debata nie może być łącznie przedłużona o więcej niż siedem dni.

Art. 6. [Głosowanie]

 1. Niezwłocznie po zakończeniu debaty, Marszałek zarządza głosowanie nad debatowanym projektem.
 2. Zarządziwszy głosowanie, Marszałek niezwłocznie zawiadamia o tym członków Kapituły.

Art. 7. [Wybór Marszałka]

Przepisy art. 4–6 stosuje się odpowiednio do PRZYWÓDCY przeprowadzającego wybór Marszałka.

Rozdział II.
WŁADZA WYKONAWCZA

Art. 8. [Prokonsulowie]

 1. Konsulowie, w drodze postanowienia, powołują prokonsulów i powierzają im wykonywanie określonych zadań publicznych.
 2. Konsulowie odwołują prokonsulów z własnej inicjatywy lub na ich wniosek.

Art. 9. [Finanse publiczne]

 1. Konsulowie dysponują środkami finansowymi Konsulatu Sclavinii.
 2. Konsulowie nie powierzają dysponowania środkami finansowymi Konsulatu Sclavinii prokonsulom.

Art. 10. [Obowiązek raportowania]

Nie póżniej, niż siódmego dnia każdego miesiąca, Konsulowie i prokonsulowie składają Kapitule raport ze swojej działalności.

Rozdział III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 11. [Uchylenie regulacji dotychczasowych]

Uchyla się wszelkie obowiązujące akty normatywne inne niż Konstytucja Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Art. 12. [Vacatio legis]

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Pierwszy Krzyżowiec

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny