Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Republika), poz. 8268 [X]

Eldorat, dnia 19 lutego 2016 r.

Konstytucja Republiki Sclavinii

My, Sclavińczycy wielu narodów zgromadzeni w Kapitule, przeżywszy zapaść władzy i stan wyjątkowy, a mając w pamięci chwalebne dni triumfów Ostatecznej Krucjaty, postanowiliśmy nadać naszemu krajowi nowe oblicze i odnowić jego splendor; ustanawiamy niniejszą Konstytucję, która niech się stanie kamieniem węgielnym pod budowę nowej, wspaniałej Sclavinii — Sclavinii będącej dobrem wspólnym nas wszystkich, a przy tym cieszącej się silnym, zdecydowanym przywództwem. Przyrzekamy jej swoją lojalność i wierność; ofiarujemy jej siłę naszych ramion i intelektu; jesteśmy gotowi nieść chorągwie Ostatecznej Krucjaty po kres naszych dni, na krańce świata.

Rozdział I.
REPUBLIKA

Art. 1. [Republika Sclavinii]

 1. Republika Sclavinii jest dobrem wspólnym jej obywateli.
 2. Republika Sclavinii jest samorządną prowincją Księstwa Sarmacji.
 3. Celem Republiki Sclavinii jest walka o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty.

Art. 2. [Władza]

 1. Władza w Republice Sclavinii należy do i pochodzi od jej obywateli.
 2. Celem władz publicznych jest służba obywatelom Republiki Sclavinii oraz ochrona i popieranie ich interesu.
 3. Sprawowanie funkcji publicznych Republiki Sclavinii jest wyłącznym prawem jej obywateli.

Art. 3. [Prawo]

 1. Na prawo powszechnie obowiązujące na terytorium Republiki Sclavinii składają się, w hierarchii ważności: prawo państwowe, Konstytucja Republiki Sclavinii, ustawy i rozporządzenia.
 2. Rozporządzenie wydawane jest w celu wykonania ustawy, z zawartego w niej upoważnienia i w jego granicach.

Art. 4. [Obywatelstwo]

 1. Warunki i sposób nabycia, zrzeczenia się, utraty oraz bycia pozbawionym obywatelstwa Republiki Sclavinii określi ustawa.
 2. Wszyscy obywatele są równi w prawach, wolnościach i obowiązkach.

Rozdział II.
LEGISLATYWA

Art. 5. [Parlament powszechny]

 1. Obywatel Republiki Sclavinii ma prawo i obowiązek uczestnictwa w pracach władzy ustawodawczej Republiki Sclavinii.
 2. Władzą ustawodawczą Republiki Sclavinii jest Konsystorz Generalny.
 3. Konsystorz Generalny stanowi prawo, wybiera członków Kolegium Stałego oraz wykonuje inne, określone prawem, kompetencje i obowiązki.

Art. 6. [Obrady Konsystorza]

 1. Konsystorz Generalny, pierwszego dnia co drugiego miesiąca kalendarzowego, jest zwoływany na obrady trwające dwa tygodnie.
 2. Konsystorz Generalny jest lub może być zwoływany na obrady również w innych przypadkach określonych prawem; w takim wypadku nie jest on zwoływany na obrady w następnym terminie przewidzianym ustępem poprzedzającym.
 3. (skreślony)
 4. Zasady funkcjonowania Konsystorza Generalnego określi ustawa.

Art. 7. [Ustawy i uchwały]

Konsystorz Generalny, zwykłą większością głosów, przyjmuje ustawy oraz, w sprawach określonych prawem, podejmuje uchwały.

Art. 8. [Marszałek]

 1. Marszałek przewodzi pracom Konsystorza Generalnego, zapewniając jego sprawne funkcjonowanie i stosowny porządek obrad.
 2. Niezwłocznie po przyjęciu ustawy albo podjęciu uchwały przez Konsystorz Generalny, Marszałek podpisuje ją i ogłasza w sposób określony prawem państwowym.
 3. Marszałek rozstrzyga, jeżeli brak jest dającego się zastosować przepisu Konstytucji Republiki Sclavinii albo ustawy, w sprawach związanych z funkcjonowaniem Konsystorza Generalnego.
 4. Marszałek, niezwłocznie po objęciu urzędu albo zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego Wicemarszałka, powołuje, w drodze postanowienia, Wicemarszałka, który zastępuje go w przypadkach określonych prawem oraz w ramach ustalonego podziału obowiązków.
 5. Marszałek może, w drodze postanowienia, odwołać Wicemarszałka, chyba, że szczególny przepis ustawy stanowi inaczej.

Rozdział III.
EGZEKUTYWA

Art. 9. [Kolegium Stałe]

 1. Kolegium Stałe jest władzą wykonawczą Republiki Sclavinii.
 2. Na czele Kolegium Stałego stoi Pierwszy Krzyżowiec.
 3. Kolegium Stałe wykonuje określone prawem kompetencje i obowiązki oraz kształtuje, wedle wytycznych określonych przez Pierwszego Krzyżowca, życie publiczne Republiki Sclavinii.
 4. Oprócz Pierwszego Krzyżowca w skład Kolegium Stałego wchodzą trybunowie.

Art. 10. [Stanowienie prawa przez Kolegium Stałe]

 1. Jeżeli wymaga tego dobro Republiki Sclavinii, Kolegium Stałe może wydać rozporządzenie w celu ustanowienia prawa w kwestiach nieuregulowanych ustawą.
 2. Konsystorz Generalny może, podczas pierwszych jego obrad po wydaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdzić, w drodze uchwały, owo rozporządzenie; jeżeli tego zaniecha, przestaje ono obowiązywać.

Art. 11. [Pierwszy Krzyżowiec]

 1. Pierwszy Krzyżowiec kieruje pracami Kolegium Stałego, reprezentuje Republikę Sclavinii poza jej terytorium i nadaje jej odznaczenia.
 2. Pierwszy Krzyżowiec jest namiestnikiem Republiki Sclavinii w rozumieniu prawa państwowego.
 3. Pierwszy Krzyżowiec wykonuje określone prawem kompetencje i obowiązki.
 4. Pierwszy Krzyżowiec wykonuje kompetencje i obowiązki, które prawo powierza trybunowi, ale których nie obejmuje zakres właściwości żadnego z urzędujących trybunów.
 5. Pierwszy Krzyżowiec jest organem właściwym we wszystkich sprawach, których prawo nie zastrzega dla innych organów władzy publicznej.
 6. Pierwszy Krzyżowiec może, w drodze zarządzenia, ustanowić trybuna organem właściwym w sprawie, której prawo nie zastrzega dla innego organu władzy publicznej; wówczas do sprawy tej przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Art. 12. [Trybunowie]

Trybunowie wykonują, w zakresie swej właściwości, określone prawem kompetencje i obowiązki oraz zadania zlecone przez Pierwszego Krzyżowca.

Art. 13. [Procedury nadzwyczajne]

 1. Nieobecnym jest, kto nie wykonuje swoich obowiązków przez co najmniej dwadzieścia cztery godziny.
 2. Przewlekle nieobecnym jest, kto nie wykonuje swoich obowiązków przez co najmniej siedem dni.
 3. Pierwszy Krzyżowiec zastępuje nieobecnego funkcjonariusza publicznego innego niż Marszałek albo Wicemarszałek, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
 4. Pierwszy Krzyżowiec powołuje i odwołuje, jeżeli zachodzi obawa, że sam będzie nieobecny, w drodze postanowienia, Pierwszego Krzyżowca pro tempore, który wykonuje, w sprawach niecierpiących zwłoki, wszystkie jego kompetencje i obowiązki.
 5. Wicemarszałek zastępuje nieobecnego Marszałka.
 6. Pierwszy Krzyżowiec, w drodze decyzji, pozbawia funkcji przewlekle nieobecnego funkcjonariusza publicznego, jeżeli nie zapowiedział on swojej nieobecności albo nieobecność przedłuża się ponad zapowiedziany czas jej trwania.
 7. Pierwszy Krzyżowiec stwierdza, w przypadkach określonych prawem państwowym, utratę funkcji przez funkcjonariusza publicznego.
 8. Marszałek, w drodze decyzji, pozbawia funkcji przewlekle nieobecnego Pierwszego Krzyżowca, jeżeli nie zapowiedział on swojej nieobecności albo nieobecność przedłuża się ponad zapowiedziany czas jej trwania.
 9. Jeżeli Pierwszy Krzyżowiec zostanie pozbawiony funkcji albo właściwy organ władzy państwowej stwierdzi utratę przezeń funkcji, Marszałek niezwłocznie zwołuje Konsystorz Generalny oraz, jeżeli nie był powołany Pierwszy Krzyżowiec pro tempore, powołuje na tę funkcję, w drodze postanowienia, jednego z trybunów; Konsystorz Generalny wybiera niezwłocznie nowego Pierwszego Krzyżowca i trybunów.
 10. Jeżeli trybun utraci swą funkcję, zostanie jej pozbawiony albo złoży rezygnację, Pierwszy Krzyżowiec może, w drodze postanowienia, powołać trybuna na pozostałą część kadencji oraz, w drodze zarządzenia, rozdzielić wszystkie albo niektóre kompetencje i obowiązki obejmowane przez zakres właściwości trybuna, który przestał sprawować swą funkcję, pomiędzy urzędujących trybunów.
 11. Jeżeli Marszałek utraci swą funkcję, zostanie jej pozbawiony albo złoży rezygnację, funkcję Marszałka obejmuje, na pozostałą część kadencji, dotychczasowy Wicemarszałek.

Art. 14. [Wybór Kolegium Stałego]

 1. Pierwszego Krzyżowca oraz trybunów wybiera łącznie, w drodze uchwały, Konsystorz Generalny na dwumiesięczną kadencję.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa zakres właściwości poszczególnych trybunów.
 3. Pierwszy Krzyżowiec oraz trybunowie pełnią swoje funkcje do momentu wyboru nowego Pierwszego Krzyżowca i trybunów.

Art. 15. [Dymisja Kolegium Stałego]

Pierwszy Krzyżowiec może zwołać Konsystorz Generalny i złożyć przed nim dymisję Kolegium Stałego; kadencja Pierwszego Krzyżowca i trybunów ulega wówczas wcześniejszemu zakończeniu.

Rozdział IV.
USTRÓJ TERYTORIALNY

Art. 16. [Własność ziemi]

Ziemie na terytorium Republiki Sclavinii stanowią jej niezbywalną własność.

Art. 17. [Miasto stołeczne Eldorat]

Miasto stołeczne Eldorat jest stolicą Republiki Sclavinii.

Art. 18. [Miejscowości]

 1. Miejscowości są podstawowymi jednostkami osadniczymi Republiki Sclavinii.
 2. Zasady lokacji miejscowości określi ustawa.
 3. Miasto stołeczne Eldorat jest, w rozumieniu prawa, miejscowością.

Art. 19. [Samorządność miejscowości]

Miejscowości Republiki Sclavinii są, w zakresie ograniczonym prawem, samorządne.

Art. 20. [Rada miejscowości]

 1. Prawo do zasiadania w radzie miejscowości przysługuje w szczególności każdemu obywatelowi Republiki Sclavinii będącemu mieszkańcem tej miejscowości.
 2. Nie stosuje się art. 2 ust. 3 do zasiadania w radzie miejscowości.
 3. Rada miejscowości, w sprawach określonych prawem, podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów.

Art. 21. [Naczelnik miejscowości]

 1. Rada miejscowości wybiera, w drodze uchwały, naczelnika tej miejscowości.
 2. Naczelnik miejscowości zarządza miejscowością, jest najwyższym przedstawicielem jej samorządu, przewodzi obradom rady miejscowości oraz wykonuje określone prawem kompetencje i obowiązki oraz zadania zlecone mu, w drodze uchwały, przez radę miejscowości.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 22. [Uchylenie regulacji dotychczasowych]

Przestają obowiązywać Konstytucja Sclavinii z dnia 1 kwietnia 2015 roku oraz rozporządzenie Pierwszego Krzyżowca z mocą ustawy — Przepisy tymczasowe na okres reform z dnia 10 lutego 2016 roku.

Art. 23. [Tryb zmiany Konstytucji]

Zmiana niniejszej Konstytucji następuje poprzez przyjęcie odpowiedniej ustawy.

Art. 24. [Przepisy wprowadzające]

 1. Urzędujący w dniu wejścia w życie niniejszej Konstytucji Konsulowie zwołują niezwłocznie Konsystorz Generalny i wyznaczają, w drodze postanowienia, Marszałka na dwumiesięczną kadencję.
 2. Osoby będące, w dniu wejścia w życie niniejszej Konstytucji, członkami Kapituły nabywają obywatelstwo Republiki Sclavinii.

Art. 25. [Vacatio legis]

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po upływie tygodnia od dnia ogłoszenia.

(—) Martin v-hr. Schlesinger-Asketil,
Wicemarszałek

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny